Aktuellt från Bankföreningen

Stoppa Finansinspektionens detaljreglering av utlåningen

Finansinspektionen vill få ett bredare mandat att reglera kreditinstitutens kreditprocess. Om förslaget förverkligas får Finansinspektionen en omfattande möjlighet att ytterligare detaljreglera långivningen till såväl företag som hushåll. Detta riskerar att leda till att företag, särskilt de mindre företagen, kan få svårare att finansiera sin verksamhet och tillväxt.

I ett gemensamt remissvar ”Förslag till föreskrifter och allmänna råd om kreditriskhantering” motsätter sig Svenska Bankföreningen, Sparbankernas Riksförbund och Finansbolagen Förening Finansinspektionens förslag. Ett av skälen är att i den konsekvensanalys som Finansinspektionen har gjort framgår att samtliga stora kreditinstitut och värdepappersbolag samt 90 procent av de mindre antas redan följa Finansinspektionens råd om en säker kreditprocess.

Det visar på ett problem i begränsad omfattning som Finansinspektionen bör kunna hantera inom ramen för sitt tillsynsarbete. Kraven i förslaget är i många stycken också oklara och svårtillämpade, vilket leder till tveksamhet om hur dessa ska omsättas i praktiken, skriver de tre organisationerna i sitt remissvar. 

Under senare år har dessutom ett stort antal nya krav införts i olika regelverk. Som exempel kan nämnas skärpta kapitaltäckningskrav med bland annat krav på buffertar, skärpta krav på likviditet samt krav på återhämtningsplaner i den nya lagen om resolution. Hushållens tillgång till krediter har reglerats successivt genom bland annat bolånetak, kvar att leva på-kalkyler och amorteringskrav. Amorteringskravet skärps dessutom ytterligare nu i vår, och man har ännu inte fullt ut sett de samlade effekterna av alla dessa kreditregleringar. Effekten av alla dessa nya krav för kreditinstitutens kreditprocesser har heller inte analyserats.

Finansinspektionens nya föreskrifter om kreditriskhantering presenterades redan innan branschen hade hunnit lämna sina synpunkter på regeringens förslag att ge Finansinspektionen utökat mandat. Regeringens förslag kommer att läggas på riksdagens bord för behandling i maj i år. Finansinspektionen går därmed händelserna i förväg på ett anmärkningsvärt sätt.

 – Detta öppnar upp för en myndighetsstyrd och detaljreglerad kreditmarknad, som riskerar att ytterligare strama åt kreditgivningen. Att ge en så långtgående makt till Finansinspektionen gör att vi snart får en mer detaljreglerad kreditmarknad för hushåll och företag än i början av 1980-talet, säger Hans Lindberg, vd på Svenska Bankföreningen.

 

För ytterligare information
Lena Barkman, informationschef, Svenska Bankföreningen, 070-258 22 10
Bengt Nordström, Sparbankernas Riksförbund, 070-543 37 38
Per Holmgren, Finansbolagens Förening, 08-660 68 90