Aktuellt från Bankföreningen

Stärkt samarbete för att motverka penningtvätt och terrorismfinansiering

För att stärka och underlätta de finansiella företagens arbete med att motverka penningtvätt och terrorismfinansiering har sju branschorganisationer inlett ett samarbete under namnet Svenska Institutet mot Penningtvätt, SIMPT. Samarbetet består i att ta fram en vägledning för hur regelverken om penningtvätt och terrorismfinansiering ska tillämpas i praktiken av de finansiella företagen.

Syftet med SIMPT är att genom korrekt och enhetlig regeltillämpning motverka penningtvätt och finansiering av terrorism på ett effektivt sätt. Den vägledning som ska tas fram ska bestå av beskrivningar av de grundläggande generella reglerna om penningtvätt och terrorismfinansiering. Men också av råd och rekommendationer om hur reglerna bör tillämpas i konkreta situationer i olika delar av den finansiella sektorn och beroende på affärsmodell, typ av kundrelation, typ av produkt m m. På så sätt får de anställda i finansbranschen bättre underlag för hur de ska agera i olika situationer samtidigt som den enskilda kunden kan känna sig säkrare på att bli behandlad på ett korrekt och konsekvent sätt.

– Arbetet för att motverka penningtvätt och terrorismfinansiering är högt prioriterat. Vi ser ett stort behov från medlemsföretagen att få hjälp med uttolkningen av regelverket för att säkerställa att arbetet bedrivs effektivt och att reglerna tillämpas rätt. Där- för har vi tagit detta gemensamma initiativ från finansbranschen, säger Bankföreningens vd Hans Lindberg, som är ordförande för styrgruppen i SIMPT.

Det är Bankföreningen, Fondhandlareföreningen, Fondbolagens förening, Finansbolagens Förening, Sparbankernas riksförbund, Svensk Försäkring och Svenska försäkringsförmedlares förening som står bakom SIMPT.

För ytterligare information:
Lena Barkman, informationschef, Svenska Bankföreningen, 070-258 22 10