Aktuellt från Bankföreningen

Stärk amorteringskulturen

För att verka för en sund amorteringskultur går nu Bankföreningen och medlemsbankerna ett steg längre i sin rekommendation för utlåning till bostäder. En låntagare bör amortera ned sitt bolån till 75 procent av marknadsvärdet under en 10-15 års period. Därutöver ska det i en amorteringsplan framgå hur amortering bör ske vid belåning under 75 procent.

Den svenska bolånemarknaden fungerar väl och har ett högt anseende såväl nationellt som internationellt. Till följd av ansvarsfull kreditgivning, väl avvägd reglering och en bra infrastruktur i form av fastighetsregister har kreditförlusterna varit väldigt små i Sverige. Det finns ett gemensamt intresse för alla aktörer att säkerställa att marknaden fungerar väl och att låntagare och långivare inte drabbas av förluster, till exempel till följd av att bostadspriserna varierar.

– Det är viktigt att kunden har en betryggande andel eget kapital i sitt boende. Kunder med stora skulder i förhållande till sina inkomster och tillgångar bör amortera för att klara högre räntor och fallande bostadspriser, säger Thomas Östros, vd för Bankföreningen.

– Vår rekommendation från december 2010 om att en låntagare bör amortera ned sitt bolån till 75 procent följs av bankerna. Nu går vi ett steg längre genom att banken tar fram förslag till en individuell amorteringsplan i samband med att nya lån beviljas. I planen ska det framgå hur amortering bör ske även vid belåning under 75 procent. Amorteringsplanen ska ha ett långsiktigt perspektiv och innefatta kundens totala finansiella situation. Den ska särskilt ta hänsyn till att kunden har en betryggande marginal för förändringar i livssituationen, till exempel vid pensionering.

Information om bolån
Av Bankföreningens rekommendation framgår också att bankerna vill lämna tydlig information om vad ett bolån innebär och ge realistiska räkneexempel på vad boendet kostar. Kunden ska också få särskild förhandsinformation om bolånemarknaden och dess produkter. Låneavtalet och amorteringsplanen kommer att dokumenteras.

Ytterligare information
Lena Barkman, informationschef Bankföreningen, 070-258 22 10

Publicerad den 14 oktober 2013