Aktuellt från Bankföreningen

Riskvikter ett trubbigt verktyg

- Vi anser precis som Finansinspektionen att ökade riskvikter på bolån är ett trubbigt verktyg för att påverka hushållens skuldsättning. I stället bör fokus ligga på att stärka amorteringskulturen, öka bostadsbyggandet och skapa skattemässiga incitament till sparande istället för låntagande, säger Bankföreningens chefsekonom Johan Hansing i en kommentar.

I dagens riskrapport diskuterar Finansinspektionen framtida kapitalkrav och möjliga åtgärder för att motverka ytterligare ökning av hushållens skuldsättning. Finansinspektionen konstaterar att de svenska banker är väl kapitaliserade, både i internationell jämförelse och i förhållande till nuvarande kapitalkrav. Man pekar dock på att bankerna i en stressad situation och med högre framtida kapitalkrav kan få små marginaler till buffertkraven.

En höjning av riskviktsgolvet till 25 procent är en av de åtgärder som Finansinspektionen resonerar kring, i kombination med bland annat den kontracykliska bufferten.

- Det råder fortfarande stor osäkerhet om hur kapitalkraven kommer att utformas under nästa år. Vår syn är att det är viktigt att snabbt få klarhet kring detta och att Sverige måste genomföra kraven i enlighet med det europeiska regelverket, säger Johan Hansing.

Finansinspektionen lyfter också fram att svenska banker i större utsträckning än många utländska konkurrenter finansierar sig på kapitalmarknaden snarare än genom bankinlåning.

Det finns flera förklaringar till den höga andelen marknadsfinansiering. En är att svenska hushåll i stor utsträckning har sitt sparande i pensions- och fondsparande. En annan är att de säkerställda obligationer som svenska banker ger ut under lång tid varit väldigt attraktiva för svenska och internationella placerare.

- Det finns många positiva effekter av den svenska finansieringsmodellen, bland annat att hushållen placerar en stor del av sitt sparande för att trygga ålderdomen. De risker som kan finnas med marknadsfinansiering hanterar bankerna bland annat genom att bygga upp likviditetsreserver som är långt större än vad reglerna kräver, säger Johan Hansing.

Publicerad den 14 november 2013