Aktuellt från Bankföreningen

Regeringens ansvar att utreda e-krona

Regeringen bör ha det yttersta ansvaret för det fortsatta arbetet med att undersöka behovet av och riskerna med att ge ut en svensk digital centralbanksvaluta, så kallad e-krona. Det framgår av Bankföreningens remissvar på Riksbankens e-krona-projekt, rapport 2, som skickades in idag.

Digitala centralbanksvalutor är ett nytt och outforskat område som kan medföra stora och svåröverblickbara konsekvenser för en rad samhällsviktiga områden. Därför anser Bankföreningen att en heltäckande analys bör göras som omfattar effekterna på hela samhället. Det viktigaste är att undersöka om, och i så fall hur, en e-krona kan förstärka robustheten och tillgängligheten i betalningssystemet samt hur en e-krona kan påverka den finansiella stabiliteten, penningpolitiken och ekonomin i stort.

– Vi ser inte något allmänt behov av en e-krona, utan vår bedömning är att denna typ av valuta främst kan komma att behövas i krisberedskapssyfte. Eftersom frågan om en e-krona berör breda samhällsintressen bör huvudansvaret för det fortsatta arbetet ligga hos regeringen, säger Bankföreningens vd Hans Lindberg.

– Det är viktigt att frågan utreds noggrant. Det måste få ta tid för regering och riksdag att utreda alla olika aspekter, som till exempel att närmare precisera Riksbankens legala utrymme för att introducera en eventuell e-krona, säger Hans Lindberg.


För ytterligare information:
Lena Barkman, kommunikationschef, Svenska Bankföreningen, 070-258 22 10