Aktuellt från Bankföreningen

Rättvis ränteskillnadsersättning minskar hindren mot längre räntebindningstider

Bankföreningen tillstyrker den övergripande ansatsen att beräkna ränteskillnadsersättningen utifrån ränteutvecklingen mellan låne- och lösentillfället. Bankföreningen avstyrker dock att swapräntan används och anser i stället att räntan på säkerställda obligationer ska användas på samma sätt.

Utredningen föreslår att ränteskillnadsersättningen ska beräknas utifrån skillnaden mellan swapräntan då lånet togs och swapräntan då förtidsbetalningen sker. 

Bankföreningen tillstyrker den övergripande ansatsen att beräkna ränteskillnadsersättningen utifrån ränteutvecklingen mellan låne- och lösentillfället.

Bankföreningen avstyrker dock att swapräntan används och anser i stället att räntan på säkerställda obligationer ska användas på samma sätt. Jämfört med swapräntan har räntan på säkerställda obligationer fördelen att den bättre följer den faktiska ränteutvecklingen, vilket gör ränteskillnadsersättningen mer rättvisande.

Utredningen föreslår vidare att den swapränta som ska användas vid beräkningen ska vara den som i genomsnitt gällde under de 20 handelsdagarna närmast före då lånet togs respektive då förtidsbetalningen sker.

Bankföreningen avstyrker förslaget med motiveringen att den genomsnittliga swapräntan för de senaste 20 handelsdagarna blir missvisande under perioder med snabbt stigande eller snabbt fallande räntor.

Till remissvaret