Aktuellt från Bankföreningen

Ramverket för Stibor har uppdaterats

En uppdaterad version av Ramverket för Stibor träder i kraft den 1 april efter beslut av Bankföreningens styrelse och Stiborkommittén. Detta är ett resultat av den årliga översynen som syftar till att Stiborverksamheten också fortsättningsvis ska uppfylla högt ställda internationella krav på regelverk för interbankräntor.

En genomgång av Ramverket gjordes under 2014 dels genom en extern granskning av hela Stiborverksamheten, dels genom förbättringsförslag från Stiboraktörerna. För att tillgodose krav på öppenhet har förändringsförslagen publicerats och varit tillgängliga via Bankföreningens och Nasdaqs hemsidor, så att intressenter har kunnat lämna kommentarer.

Ändringarna syftar främst till förtydliganden och förstärkningar av Ramverket. Det innebär bland annat att Stiborkommittén får ett tydligt uppdrag att följa upp externa granskningar och att den automatiska varningsrutinen före publicering ska avisera redan vid en avvikelse på 5 punkter i syfte att uppmärksamma, och vid behov korrigera, inrapporteringar som avviker från föregående dag.

Vidare höjs handelsposterna för de kortare löptider för att skärpa betydelsen av de åtaganden som Stiborbankerna har att handla med varandra. Åtagandena är unika för Stibor i en internationell jämförelse och ligger i linje med vad reglerarna inom EU och globalt nu vill åstadkomma. Slutligen preciseras vilket underlag bankerna ska ha för sin inrapportering, nämligen i första hand in- eller utlåning i svenska kronor på interbankmarknaden.