Aktuellt från Bankföreningen

Nya Baselregler drabbar svenska företag

De nya Baselreglerna kan innebära att kapitalkraven blir tre till fem gånger så höga som idag för många svenska företag. Med nuvarande ränteläge skulle det motsvara en fördubbling av räntan. Det är en av slutsatserna i den analys som analysföretaget Copenhagen Economics har gjort av hur bankerna, bankernas kunder och svensk ekonomi påverkas av Basel 4-reglerna. - Det är viktigt att svenska regeringen tillvaratar svenska intressen i de pågående EU-förhandlingarna, säger Bankföreningens vd Hans Lindberg. Svenska företag kan annars bli de som drabbas allra mest av de nya kraven.

I december 2017 kom Baselkommittén överens om ett nytt regelverk som har kommit att benämnas Basel 4 och som nu ska implementeras i EU. Reglerna innebär att utrymmet för att basera kapitalkraven på den risk som följer av en viss utlåning begränsas kraftigt. Istället styrs kapitalkraven av globala schabloner som inte alls är anpassade efter svenska förhållanden.

Analysföretaget Copenhagen Economics har på uppdrag av Svenska Bankföreningen undersökt vilka effekter de nya reglerna kan få för företagen och svensk ekonomi.

Några av slutsatserna är:

  • Svenska banker, och framför allt företagslånen, drabbas hårdare än nästan alla andra europeiska banker. Detta trots att de svenska bankerna i utgångsläget är bäst kapitaliserade, har lägst kreditförluster och är mest stresståliga.

  • Den årliga räntekostnadsökningen för bankernas kunder uppskattas till cirka 30 miljarder kronor, varav merparten träffar företag.

  • Utlåningen till större, stabila företag kan kräva upp till fem gånger så mycket kapital som idag, vilket motsvarar en ränteökning på 1 – 1,2 procentenheter.

  • Den samhällsekonomiska analysen visar på en negativ effekt motsvarande 0,75 procent av Sveriges bruttonationalprodukt.

Slutsatsen från Copenhagen Economics är att EU-implementeringen måste ske på ett sådant sätt att kapitalkraven även framgent är baserade på risk. Utlåning med hög risk bör ha höga kapitalkrav och utlåning med låg risk bör ha lägre krav.

- Sällan har vi stått inför ett regelverk som så tydligt drabbar svenska banker och deras kunder. Vi måste därför från svensk sida vara aktiva i EU-förhandlingarna och i likhet med Danmarks och Frankrikes regeringar slå vakt om de riskbaserade kapitalkraven, säger Hans Lindberg.

För ytterligare information:
Lena Barkman, kommunikationschef, Svenska Bankföreningen, 070-258 22 10