Aktuellt från Bankföreningen

Kritik mot amorteringsundantaget vidare till finansutskottet

Bankföreningen går vidare till riksdagens finansutskott med sin kritik mot regeringens förslag om ett evigt amorteringsundantag för nyproducerade bostäder. - Det massiva motståndet hos remissinstanserna stärker bankernas syn att undantagets inlåsnings- och priseffekter snarare motverkar än främjar nyproduktion av bostäder, menar Bankföreningens vd Hans Lindberg.

Regeringen anger i sin proposition om amorteringskrav att det bör finnas möjlighet till evigt undantag från amorteringskrav för nyproducerade bostäder. Förhoppningen tycks vara att ett undantag ska stimulera nyproduktionen genom att öka hushållens betalningsvilja. Förslagets konsekvenser för prissättning, skuldsättning och rörlighet på bostadsmarknaden har dock inte analyserats av vare sig regeringen eller av den ansvariga myndigheten Finansinspektionen.

I remissomgången för regeringens och sedermera Finansinspektionens förslag är det en nästintill enig kritik mot ett evigt amorteringsundantag. Tunga remissinstanser som Riksbanken, Finansinspektionen och Fastighetsägarna anser i likhet med Bankföreningen att alla bostäder bör omfattas av samma amorteringskrav, oavsett om de är nyproducerade eller finns i det befintliga beståndet. Så gott som alla andra remissinstanser som yttrar sig om förslaget uttrycker olika typer av tveksamhet och an- ser att ett eventuellt undantag åtminstone bör vara begränsat i tid. Till exempel framför Mäklarsamfundet, som tidigare varit positiva, nu farhågor om att undantagsmöjligheten kan medföra ett betydande prisfall när en nyproducerad bostad ska säljas vidare på andrahandsmarknaden.

Bankföreningen befarar att ett amorteringsundantag för nyproducerade bostäder kan få negativa konsekvenser för såväl enskilda hushåll som för bostadsmarknaden.

– Förslaget är för långtgående för att kunna genomföras, säger Hans Lindberg. Därför driver vi frågan vidare till finansutskottet. Vår förhoppning är riksdagen ska revidera regeringens förslag och ta bort – eller åtminstone tidsbegränsa – möjligheten till amorteringsundantag för nyproducerade bostäder.

För mer information:
Lena Barkman, informationschef, Svenska Bankföreningen, 070-258 22 10