Aktuellt från Bankföreningen

Komplettering av EU:s taxonomiförordning

EU-kommissionen har beslutat om två delegerade förordningar som kompletterar EU:s taxonomiförordning. Förordningarna utgör de första stegen i tillämpningen av EU:s taxonomi, det vill säga det regelverk som styr hur banker och andra företag ska redovisa upplysningar om miljömässig hållbarhet för investerare och andra intressenter.

De två förordningarna är:

  • En delegerad klimatakt med tekniska granskningskriterier om miljömässig hållbarhet för taxonomins två klimatmål (begränsa klimatförändringar och klimatanpassning). Beteckningen är kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/2139, se länk här.
  • En delegerad akt till artikel 8 i förordningen, som reglerar rapporteringskraven. Beteckningen är kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/2178, se länk här.

Förordningarna, som tidigare har antagits av EU-kommissionen, publicerades officiellt den 9 och den 10 december och ska börja tillämpas den 1 januari 2022.