Aktuellt från Bankföreningen

Kommentar till Finansinspektionens stabilitetsrapport

Bankföreningen delar Finansinspektionens syn att användningen av interna modeller är ett viktigt verktyg för sund kreditgivning. Sedan modellerna började användas har bankerna stärkt sin förmåga att bedöma och prissätta risker.

– Finansinspektionen och de svenska bankerna har ett gemensamt intresse av att interna modeller används på ett ansvarsfullt sätt. I den mån Finansinspektionen ser brister i regelverket eller tillämpningen är vi naturligtvis öppna för en fortsatt dialog kring dessa frågor, säger Bankföreningens vd Hans Lindberg.

I grunden uttrycker Finansinspektionen stöd för riskkänsliga kapitalkrav och kritiserar bindande krav på bruttosoliditet.

– Precis som Finansinspektionen ser vi att en tillbakagång till schablonbaserade riskvikter och ett införande av krav på bruttosoliditet snarare skulle öka än minska riskerna i banksystemet, säger Hans Lindberg. Vi har ett gemensamt svenskt intresse av att slå vakt om ett väl fungerande system. Det gagnar svensk ekonomi i stort.

Av rapporten framgår att svenska banker är betydligt bättre kapitaliserade och har väsentligt lägre kreditförluster jämfört med genomsnittet för övriga banker i EU. Totalt sett uppgår de fyra största bankernas kärnprimärkapital till 525 miljarder kronor. Kapitalet har ökat kraftigt sedan år 2008 även om hänsyn tas till att utlåningen ökat.

Finansinspektionen slår fast att svenska banker är väl kapitaliserade och har goda förutsättningar att hantera svåra påfrestningar. Man pekar dock på ett antal sårbarheter, bland annat den höga skuldsättningen hos svenska hushåll.

– Stabilitetsrapporten lyfter fram ett antal risker på den svenska finansmarknaden. Från Bankföreningens sida vill återigen framhålla att vi ser behov av åtgärder för att stabilisera utvecklingen på bostadsmarknaden. Samtidigt är det viktigt att vi får ett amorteringskrav på plats så snart som möjligt, säger Hans Lindberg.

Läs FI:s stabilitetsrapport