Aktuellt från Bankföreningen

Kommentar till EU-förslag om betaltjänstregler

Bankföreningen har tagit del av EU-kommissionens förslag och ser det som ett viktigt steg för utvecklingen av den europeiska betaltjänstmarknaden. En oro finns dock att en reglering av mellanbanksavgifterna kan hämma utvecklingen av nya korttjänster.

EU-kommissionen har antagit ett förslagspaket om betalningar och betaltjänster. Det är resultatet av den översyn av EU:s betaltjänstmarknad, främst det nuvarande betaltjänstdirektivet, som kommissionen låtit göra. Översynen tas upp i kommissionens arbetsprogram och en modernisering av regelverket för betalningar inom EU pekas ut som en nyckelåtgärd i den så kallade Single Market Act II.

Betaltjänstpaketet innehåller två huvudsakliga delar; en revidering av betaltjänstdirektivet samt en förordning om kortbaserade transaktioner.

Förslaget om revideringen av betaltjänstdirektivet syftar bland annat till att anpassa det nuvarande regelverket till nya tekniska förutsättningar och att främja konkurrensen på betaltjänstmarknaden. Nya aktörer, så kallade tredjepartsaktörer, vilka agerar mellan konsumenten och konsumentens internetbank vid internethandel, regleras enligt förslaget.

Förordningen om korttransaktioner har som främsta syfte att reducera de avgifter som banker tar ut av varandra för att genomföra diverse kortaffärer. Kommissionen föreslår också att co-badging, som innebär att ett kort ger tillgång till flera korttjänster, ska tillåtas. Vidare harmoniseras ansvarsreglerna för obehöriga transaktioner där självrisken föreslås sänkas till 50 euro samtidigt som fullt ansvar vid grov oaktsamhet gäller.

Kommissionen har tidigare annonserat att de även avser anta ett meddelande om styrningen av Single European Payments Area, SEPA. Det finns inte med i det paket som publicerats idag. Kommissionen förväntas dock framöver informera om sin syn på styrningen av SEPA, som en uppföljning av den förordning om ett slutdatum för genomförandet av SEPA som antogs 2012. Bland annat förväntas ett förslag på att inrätta ett så kallat Retail Payments Board med företrädare för alla intressenter. Syftet med ett Retail Payments Board rör främst styrningen av SEPA, och när det genomförs ersätter det SEPA Council.

Bankföreningen kommenterar
Bankföreningen anser att kommissionens förslag till ett nytt betaltjänstdirektiv kan innebära ett viktigt steg för utvecklingen av den europeiska betaltjänstmarknaden.

- Det är angeläget att ha ett regelverk som tar hänsyn till den senaste utvecklingen och som inte hämmar nya innovationer eller påverkar säkerheten i betalningssystemen negativt, säger Leif Trogen, chef för avdelningen för finansiell infrastruktur på Bankföreningen.

Bankföreningen förväntar sig också ett förslag kring styrningen av SEPA, i syfte att säkerställa att alla parters intressen framöver beaktas i SEPA-arbetet. Ett tydliggörande i frågan om SEPA:s styrning är en förutsättning för det fortsatta arbetet med en enhetlig europeisk betalmarknad.

Bankföreningen är dock oroad över förslaget om kortbaserade transaktioner. Införandet av ett tak för mellanbanksavgifter kan få stora konsekvenser för bankernas erbjudanden av korttjänster. För att skapa innovation i en marknad är det nödvändigt med en rimlig lönsamhet för att säkerställa utveckling av nya tjänster, säkerhetslösningar och anpassning av nya krav.

Riksbankens rapport "The cost of Consumer Payments in Sweden" från juni 2012 visar, i motsats till EU-Kommissionens uppfattning, att de kostnader som banker och andra aktörer på kortmarknaden har relaterat till bankkort (debetkort), överstiger intäkterna.

- Införandet av ett tak för mellanbanksavgifter vid korttransaktioner får en rad negativa konsekvenser för ett land som Sverige, som i jämförelse med andra länder har en högt utvecklad kortindustri med hög effektivitet och hård konkurrens. Erfarenheter från andra länder visar också att kostnaden ökar för konsumenterna vid en reglering. Övergången till ett kontantlöst samhälle avstannar samtidigt som kontantanvändningen ökar. En ökning av kontantanvändningen belastar i hög grad handeln som bär en stor del av kostnaden för kontanthanteringen, säger Leif Trogen.

Den fortsatta processen
Förslagen om ett nytt betaltjänstdirektiv och förordningen om kortbaserade transaktioner skickas nu till Europaparlamentet och rådet som väntas inleda sina respektive behandlingar under hösten.

Publicerad den 24 juli 2013