Aktuellt från Bankföreningen

Information om referensräntorna Stibor och Swestr

Stibor är den referensränta som vanligen används i finansiella kontrakt avseende svenska kronor med rörlig räntebindning. Stibor används i obligationer och lån och i de flesta typer av ränte- och valutaderivat. Stibor administreras av Swedish Financial Benchmark Facility (SFBF), ett bolag som ägs av Svenska Bankföreningen. SFBF ansvarar för att anpassa Stibor till de krav och regelverk som ställs på en referensränta framförallt genom Benchmarkförordningen (BMR). Det pågående arbetet med att anpassa Stibor till BMR följs av Finansinspektionen, som är den myndighet som utövar tillsyn över Stibor.