Aktuellt från Bankföreningen

Högre krav på förlustbärande skulder och kapital för globala banker

Financial stability board, FSB, föreslår att globala systemviktiga banker ska ha ett totalt kapitalkrav, inklusive förlustbärande skulder, på 16-20 procent. Därutöver krävs ytterligare buffertar bestående av rent kapital.

Grundtanken är att en stor globalt verksam bank, som är på väg att fallera, ska kunna återkapitaliseras "över en helg" för att sedan få tillgång till lån på den globala kapitalmarknaden. Därför dubblar FSB det existerande minimikapitalkravet på 8 procent med lika mycket till i förlustbärande skulder.

- De nya globala reglerna är oflexibla och passar inte särskilt väl det svenska systemet med höga kapitalbuffertar och stora fonder som förutbetalas av bankerna, säger Johanna Orth, kapitaltäckningsexpert på Bankföreningen. Sådana fonder kan man till exempel inte tillgodoräkna sig som skydd mot fallissemang, enligt de nya reglerna.

Även Finansinspektionen, som ansvarar för att sätta och följa upp bankernas kapitalkrav, och Riksgälden, som eventuellt blir bankkrismyndighet i Sverige, förespråkar en mer flexibel lösning än vad FSB föreslår.