Aktuellt från Bankföreningen

Finansinspektionens mandat för makrotillsyn får inte bli för långtgående

Det är viktigt att Finansinspektionen får ett tydligt och väl definierat mandat för makrotillsyn med stöd i lag. Men det mandat som regeringen föreslår är alltför långtgående. Det skriver Bankföreningen i sitt remissvar till Finansdepartementets promemoria Ytterligare verktyg för makrotillsyn.

– Förslaget skulle i praktiken innebära att Finansinspektionen får mandat att bedriva stabiliseringspolitik för att minska konjunktursvängningarna, trots att det ligger utanför myndighetens ansvarsområde, menar Bankföreningens vd Hans Lindberg. 

Bankföreningen anser att ett mandat för att utöva makrotillsyn bör avgränsas till åtgärder som kan motiveras med risker för den finansiella stabiliteten eller som har väl underbyggda konsumentskyddande syften. Denna avgränsning är viktig för att undvika att makrotillsynsåtgärder används som ett dåligt substitut för nödvändiga åtgärder inom andra politikområden eller andra myndigheters ansvarsområden. 

– Det är viktigt att eventuella makrotillsynsverktyg används med stor försiktighet. Det kan bli fråga om långtgående ingrepp i människors privatekonomi och vardag. Många kan få svårt att finansiera sitt eget boende, konstaterar Hans Lindberg. 

I sitt yttrande avstyrker Bankföreningen den metod som föreslås för att ge Finansinspektionen ett vidare makrotillsynsmandat. Bankföreningen anser att de föreslagna lagbestämmelserna är otydliga, oförutsägbara och saknar närmare definition av innebörden av finansiella obalanser. Det är därför omöjligt för ett enskilt institut att säkerställa att det lever upp till det föreslagna lagkravet, och således att avgöra var gränserna för ett ingripande från Finansinspektionen går. 

I en bakgrundsrapport har Copenhagen Economics analyserat utvecklingen på den svenska bostadsmarknaden. Deras slutsats är att den snabba ökningen av bostadspriser till största delen kan förklaras av låg ränta, skattesystemets utformning och liten bostadsproduktion. Eventuella åtgärder bör inriktas på dessa områden. Copenhagen Economics ser därför inte behov av ytterligare verktyg för makrotillsyn.

  

För mer information
Lena Barkman, informationschef, Svenska Bankföreningen, 070-268 22 10.