Aktuellt från Bankföreningen

Elektroniska signaturer

Svenska Bankföreningen planerar att publicera riktlinjer för elektroniska signaturer och genomför till och med den 7 augusti 2023 en marknadskonsultation.

Marknadskonsultation Electronic signature guideline

Svenska Bankföreningen planerar att publicera bifogad ’Electronic signature guideline’ (”Riktlinje”).

Denna icke-bindande Riktlinje är avsedd att stödja verifieringen av olika signaturer och därigenom öka effektiviteten, interoperabiliteten och minska verifieringsriskerna. Varje bank kan också komplettera med sina egna interna riktlinjer för vilka signaturer som ska godkännas. Riktlinjen följer marknadsutvecklingen och kan därför komma att ändras över tid.

Riktlinjen täcker fem områden: identifiering av undertecknare, leverantör av elektroniska signaturverktyg, validering, portabilitet och arkivering.

Vi genomför denna marknadskonsultation för att informera om det pågående arbetet och ge er möjlighet att ge oss feedback.

Om du har feedback, kommentarer eller annat – vänligen återkoppla till oss senast 7 augusti, 2023.
Kontaktinformation: linnea.schonstrom@swedishbankers.se

 


 

The Swedish Bankers’ Association (the “SBA”) plans to publish attached ‘Electronic signature guideline’ (the “Guideline”).  

This non-binding Guideline is intended to support the verification of various signatures and thereby increase efficiency, interoperability and reduce verification risks. Each bank may also have its own internal guidelines regarding what signatures will be approved. The Guideline follows market development and may therefore be adjusted over time.​

​The Guideline cover five areas: identification of signatory, provider of electronic signature tool, validation, portability, and archiving. ​

​We carry out this market consultation to inform about the ongoing work and give you the possibility to give us feedback.​

If you have any feedback, questions, comments or else - please get back to the SBA before August 7, 2023.
Contact information: linnea.schonstrom@swedishbankers.se