Aktuellt från Bankföreningen

Bruttosoliditet ‒ ett hot mot den svenska affärsmodellen

Krav på bruttosoliditet – eller leverage ratio ‒ är ett av de nya inslagen i Basel 3-regelverket. Skillnaden mot det traditionella kapitalkravet är att bruttosoliditetskravet inte inkluderar riskvikter vid beräkningen. Istället sätts kapitalet i relation till den totala tillgångsmassan, utan hänsyn tagen till risknivån i de enskilda engagemangen.

Bankföreningen anser är att bruttosoliditet inte bör införas som ett bindande krav utan enbart användas som ett av flera mått i tillsynsmyndighetens bedömning inom ramen för tillsynsprocessen. Dessutom riskerar ett bindande krav på bruttosoliditet att skada den väl fungerande svenska modellen för bankverksamhet, snarare än att skapa ökad finansiell stabilitet.