Aktuellt från Bankföreningen

Branschinitiativ kring hållbarhet i kreditgivningen till företag

den 6 april publicerade åtta banker ett informationsblad på sina webbplatser som visar hur de beaktar hållbarhet i sin kreditgivning till företag. Respektive banks informationsblad är riktat till konsumenter som vill få en snabb överblick över hur olika banker arbetar med hållbarhet, till vilka företagssektorer de lånar ut, och vilka sektorer de undviker.

– Det här är ett första steg och ett gemensamt initiativ av bankerna för att redovisa hållbarheten i sin kreditgivning vid sidan av sina hållbarhetsrapporter. Eftersom utvecklingen sker snabbt på hållbarhetsområdet kommer innehållet att behöva ses över kontinuerligt, men detta är en bra start för arbetet, säger Agneta Brandimarti, jurist på Bankföreningen, som samordnat bankernas arbete.

Initiativet till informationsbladet om hållbarhetsarbete i kreditgivningen har sin bakgrund i den rapport som Finansinspektionen presenterade på uppdrag av Finansdepartementet, där det framfördes önskemål om ökad transparens på området. Målsättningen var att det skulle ske genom ett branschinitiativ, snarare än genom reglering. Arbetet utmynnade i att Bankföreningen och ett antal medlemsbanker tog fram en mall med gemensamma rubriker för att bankerna så långt möjligt ska kunna redovisa sitt arbete på ett likartat och jämförbart sätt.

Bankföreningen och berörda banker har under arbetets gång fört en dialog med Finansinspektionen och Finansdepartementet om innehållet i mallen.

Bankföreningens webbplats finns länkar till respektive banks webbplats där informationsbladen ligger.