Aktuellt från Bankföreningen

Bankskatten strider sannolikt mot EU-rätten

Svenska Bankföreningen skickade den 8 september in en framställan till Lagrådet angående regeringens förslag om en bankskatt.

- Precis som tidigare bedömer vi att förslaget strider mot EU:s statsstödsregler, som innebär ett förbud mot statliga åtgärder som påverkar handeln mellan EU-länderna och snedvrider konkurrensen genom att otillbörligt gynna vissa företag, säger Bankföreningens vd Hans Lindberg.

Regeringens förslag innebär att nio banker och kreditinstitut, inklusive statliga SEK och SBAB samt kommunägda Kommuninvest, ska betala en årlig skatt på fem till sex miljarder kronor. Skatten ska betalas utöver de drygt fem miljarder som årligen betalas i resolutions- och insättningsgarantiavgift.

Enligt Bankföreningen skulle en sådan skatt få långtgående negativa konsekvenser för svenska jobb, svensk tillväxt och svenska bankers konkurrenskraft.

Bankföreningen har under arbetet låtit Ulf Bernitz, professor i europeisk integrationsrätt, och Jérôme Monsenego, professor i internatio­nell skatte­rätt, analysera om förslaget som lades fram under hösten 2020 kan komma att strida mot EU-rätten. I fyra rätts­utlåtanden framgår att regeringens förslag om riskskatt kommer att leda till otillåten konkurrens­sned­vrid­ning och även strida mot EU:s regler om fri etableringsrätt och fri rörlighet för kapital.

-  Rimligtvis blir det svårt för EU-kommissionen att godkänna förslaget i dess nuvarande skick, säger Hans Lindberg.

Läs Bankföreningens framställan till Lagrådet.