Aktuellt från Bankföreningen

Bankföreningens VD kommenterar Konkurrensverkets rapport

– Vi delar synen att det ska vara lätt att byta bank och att kunderna ska ha god information om priser och andra villkor. Här ligger vi redan långt framme i Sverige, konstaterar Bankföreningens VD Thomas Östros. Enligt vår syn slår Konkurrensverket in öppna dörrar eftersom flertalet av förslagen redan är föremål för analys eller diskussion i andra sammanhang.

  • Konkurrensverket konstaterar att marknadsandelen är hög på vissa delmarknader och anser att det kan skada konkurrensen. Enligt Bankföreningen är det en vital och väl fungerande konkurrens på den svenska bankmarknaden. Flera banker har etablerat sig och växt kraftigt under senare år. Vi delar dock synen att konkurrensen främjas av aktiva och medvetna konsumenter.

  • Beträffande bolån föreslår Konkurrensverket bland annat att principen för att beräkna ränteskillnadsersättning bör ändras. Vi kan konstatera att regeringen så sent som i fredags lade fram ett förslag till ett reviderat system. Förslagets princip är att ersättningen ska beräknas utifrån ränteläget för bostadsobligationer istället för statsobligationer. Bankföreningen stöder principen om att övergå till bostadsobligationer även om vi måste få tid att ta ställning till förslaget som helhet under remissbehandlingen. Utmaningen är att hitta en beräkningsmodell som ger långivaren en rättvis kompensation för den kostnad det innebär att kunden säger upp sitt avtal i förtid.

  • När det gäller övriga bolåneförslag, till exempel om ökad transparens och möjlighet till paketerbjudanden, kan vi konstatera att dessa just nu är föremål för utredning och analys i Sverige och EU. Vi står bakom ökad transparens men är tveksamma till lämpligheten i att tvinga bankerna att redovisa sina upplåningskostnader enligt en enhetlig modell. Skälet är att bankerna har olika principer för finansiering varför en gemensam modell skulle bli missvisande och snarast riskera att försämra konkurrensen.

  • Konkurrensverket ifrågasätter Bankföreningens roll som huvudman för Stibor. Det är förvånande att det sker i ett läge där vi i enlighet med Riksbankens rekommendation nyligen tagit över ansvaret för regelverket och tillsammans med bankerna skapat ett, i alla internationella jämförelser, stabilt och transparent regelverk. Inte heller finns något som talar för att EU:s kommande regelverk kommer att förbjuda branschorganisationer att ansvara för nationella referensräntor.

Publicerad den 17 juni 2013