Aktuellt från Bankföreningen

Bankföreningens vd kommenterar förslag om en bankakut

I dag antog EU-kommissionen ett förordningsförslag om inrättandet av en bankakut för länderna i Bankunionen, den så kallade avvecklings- mekanismen. Den är en central beståndsdel i etablerandet av en Bankunion, som även består av en gemensam tillsynsmyndighet och gemensamma fonder för krishanterings- respektive insättningsgaranti- åtgärder.

- Det är viktigt att ta krafttag för att råda bot på de ekonomiska problemen inom eurozonen. Mycket tyder på att Bankunionarbetet är nödvändigt. Det är därför positivt att kommissionen går vidare med den ambitiösa reformagendan, säger Bankföreningens vd Thomas Östros, som här kommenterar förslaget:

"Det är viktigt att beakta att flera angränsande lagar och direktivförslag som direkt länkar till Bankunionen hanteras parallellt. Bland dessa kan särskilt nämnas förordningen och det nya direktivet om kapitaltäckning, förslag till krishanterings- ramverk samt förslag till revidering av insättningsgarantidirektivet. Därutöver är kommissionen i färd med att revidera sin tillämpning av statsstödsregelverket för finanssektorn (nya riktlinjer antogs idag) och eurozonsländerna ska ändra fördraget som styr dess gemensamma fond, den Europeiska Stabilitetsmekanismen, för att möjliggöra direktkapitaliseringar av banker.

Det är angeläget att alla dessa förslag och processer, tillsammans med förslagen inom Bankunionen, det vill säga ECB-tillsynen och avvecklingsmekanismen, hanteras på ett enhetligt sätt. Nödvändig tid bör ges för att säkerställa att de fungerar tillsammans och att tydlighet råder i alla lägen.

I det pågående arbetet är det också fundamentalt att slå vakt om EU:s inre marknad. Det som nu sker får inte medföra att den europeiska finansmarknaden delas upp mellan euro- och icke euroländer.

I förhandsdiskussionerna om den gemensamma avvecklingsmekanismen har det förekommit en hel del spekulationer och åsikter om vilka befogenheter den nya funktionen ska ges och var den bör placeras. Avvecklingsmekanismen bör, oavsett dess exakta befogenheter, innebära ett mervärde eftersom den kan möjliggöra att kommande bankkriser inom eurozonen hanteras på ett mer ordnat sätt. Cypernkrisen är ett aktuellt exempel. Nu måste vi dock noggrant analysera förslagets alla detaljer innan närmare ställningstaganden kan göras.

Förslaget skickas nu till Europaparlamentet och rådet som väntas inleda sina respektive behandlingar inom kort. Ambitionen från lagstiftaren är att enas om en lagtext innan utgången av mandatperioden för det sittande Europaparlamentet, det vill säga senast under våren 2014.

Bankföreningen avser att ta aktiv del i det arbete som nu står för dörren i Bryssel. Trots att den svenska regeringen signalerat att Sverige inte ska gå med i Bankunionen i närtid berörs svenska banker av den nya regimen. Några av våra medlemsbanker bedriver betydande verksamhet utanför Sveriges gränser och därför följer vi arbetet mycket nära."

Publicerad den 10 juli 2013