Aktuellt från Bankföreningen

Bankföreningens vd deltar i Samhällskollaps

Hur säkra är banksystemen mot sådana attacker och hur får vi tillgång till kontanter när vi inte längre kan betala med kort, är centrala frågor där ansvariga för Polisen, Svensk Handel, Riksbanken, Dagens Nyheter och MSB beskriver hur de skulle agera i situationen. Programledare är Camilla Kvartoft och Felix Herngren. Bankföreningens vd Hans Lindberg medverkar som företrädare för bankerna. Programmet pekar på en rad viktiga frågor som Bankföreningen har arbetat med under flera år. Här svarar Hans Lindberg på några konkreta frågor.

Hur skyddade är kundernas pengar vid en cyberattack?

- Svenska banker är väl medvetna om hoten och tar cyberriskerna på största allvar. De bedriver ett strukturerat och långsiktigt arbete för att hantera riskerna och arbetar med ständiga förbättringar av säkerheten. Bland annat handlar det om kontinuerlig omvärldsbevakning av cyberhot, uppdateringar och tester av IT-system samt genomsökningar efter sårbarheter.

Vad kan mer göras från samhällets sida för att inte utsättas för denna typ av hot?

- Sverige behöver en bättre uppföljning och styrning av den svenska informations- och cybersäkerhetsstrategin. Det kan inte uteslutas att dagens modell med flera ansvariga departement och myndigheter medför en eftersatt styrning av strategins implementering. Regeringen behöver ta ett starkare grepp om sina myndigheter för ett snabbt och effektivt genomförande av strategin.

- Det svenska finansiella systemet är komplext och digitaliserat i stor utsträckning. Det är tydligt att informationsdelningen om cyberhot mellan myndigheter och finansiella företag måste förbättras. Cyberhot mot den finansiella sektorn har nära kopplingar till Sveriges säkerhetspolitiska läge. Mot den bakgrunden behöver den svenska finansiella sektorn få tillgång till relevant information från myndigheter gällande den aktuella hotbilden mot Sverige och den finansiella sektorn.

- För att utveckla och pröva Sveriges förmåga att hantera cyberattacker är det viktigt att öva. Det kan hjälpa oss att identifiera sårbarheter och förbereder oss på cyberattacker mot samhällskritisk verksamhet och funktioner. Sverige saknar idag en sammanhållen övnings- och teststrategi för cyberdomänen. Övningar förekommer inom olika branscher och samhällssektorer, men detta skapar ingen sammanhållen bild över vilka brister som behöver adresseras på nationell nivå. Bankföreningen föreslår att en sammanhållen övnings- och teststrategi med tillhörande ramverk för cyberdomänen etableras.

En annan fråga som fördes på tal i programmet var hur människor får tillgång till kontanter när kortbetalningarna inte fungerar.

- Enligt Riksbanken finns det i dag drygt 60 miljarder kronor i kontanter i omlopp i Sverige och om de tar slut så kommer det att fyllas på. Kontanter kan tas ut i de drygt 2 400 uttagsautomater som finns runt om i landet. Vissa banker med bankkontor har dessutom en beredskap att öppna upp för kontantutlämning om det skulle bli aktuellt. Det scenario som belyses i programmet visar på nödvändigheten att förbereda alla inblandade aktörer för distribution av kontanter i krissituationer när digitala betalningar inte är möjliga att genomföra och när uttagsautomaterna inte är tillgängliga.

Till programmet