Aktuellt från Bankföreningen

Bankföreningen välkomnar nya kapital- och likviditetsregler

Den 27 februari nåddes en preliminär överenskommelse mellan rådet, Europaparlamentet och EU-kommissionen om de nya reglerna för kapital- och likviditetskrav, det s.k. CRR/CRD IV-paketet. Bankföreningen välkomnar överenskommelsen som är ett viktigt steg för att skapa ett stabilare banksystem.

De nya kapital- och likviditetsreglerna är EU:s genomförande av den så kallade Basel III-överenskommelsen presenterades i december 2010. I juli 2011 lade EU-kommissionen fram ett förslag till hur denna ska genomföras i EU i form av en förordning och en revidering av direktivet om kapitaltäckning (CRR/CRD IV). EU-kommissionens förslag är dock bredare än bara ett genomförande av Basel III-överenskommelsen och innehåller också regler om bolagsstyrning, sanktioner, med mera.

Lagförslagen har förhandlats i EU sedan hösten 2011 och igår tycks det alltså som att man nått en preliminär överenskommelse om en slutlig lagtext. I nästa steg måste denna godkännas av rådet respektive Europarlamentet. Enligt det irländska ordförandeskapet återstår också en del tekniskt arbete. När överenskommelsen är godkänd av bägge institutionerna skickas texten till granskning och översättning innan den slutliga lagtexten publiceras.

Bankföreningen är positiv till att EU lyckats enas om de nya gemensamma kapitaltäckningsreglerna som är en viktig beståndsdel för att skapa ett stabilare finansiellt system. Bankföreningen anser det viktigt att säkerställa att bankerna ges tillräckligt med tid för att anpassa sig till det nya, mycket omfattande, regelverket. Datum för ikraftträdande bör därför tidigast vara den 1 januari 2014.

Det exakta innehållet i gårdagens överenskommelse är ännu oklart eftersom några dokument inte publicerats.

Publicerad den 28 februari 2013