Aktuellt från Bankföreningen

Bankföreningen positiv till ökade krav på bolånegivare

Bolåneutredningen överlämnade den 9 april sitt betänkande "Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden" till justitieminister Morgan Johansson. Bankföreningens chefsjurist Tomas Tetzell, har varit expert i Bolåneutredningen och kommenterar här förslaget.

En nyhet i utredningens förslag är att det kommer att ställas krav på bolånerådgivarnas kompetens. Därför har Bankföreningen redan inlett ett arbete tillsammans med SwedSec för att kunna licensiera bolånerådgivare och därmed säkerställa att det finns en hög kompetens hos alla i bankerna som möter bolånetagarna.

Bankföreningen anser att Bolåneutredningen har gjort ett bra arbete med att anpassa EU:s bolånedirektiv till den svenska bolånemarknaden. Eftersom den svenska konsumentkreditlagen redan gäller för bolån, så blir det inga stora förändringar i de sakliga reglerna till exempel när det gäller konsumentskyddet. Däremot föreslås en del förändringar om bland annat information till bolånetagarna, hur låneerbjudandet ska utformas och om lån i utländsk valuta. Detta medför ökad administration för bankerna, som därför behöver se över sina bolåneprocesser.

Bankföreningen välkomnar att det föreslås en ny lag om kreditgivare och kreditförmedlare av bostadskrediter och att det därmed säkerställs att alla bolånegivare måste uppfylla samma krav.

Utredningen föreslår att det lagstiftas om öppenhet kring bolåneräntan och om individuella amorteringsplaner.

– Eftersom Finansinspektionen redan i år kommer att införa regler om ökad öppenhet och om amorteringskrav, finns det anledning att ifrågasätta om det behövs ytterligare åtgärder av samma karaktär, säger Tomas Tetzell. Han tillägger att dessa förslag inte har någon koppling till EU-direktivet.