Aktuellt från Bankföreningen

Bankföreningen positiv till fri flytträtt av tjänstepensionen

”Det är viktigt att spararna får mer inflytande och själva kan bestämma över sitt sparkapital. Det är en förutsättning för gott konsumentskydd. Många har dessutom sitt sparande spritt över olika system och avtalsområden med skilda regler som kan få stor betydelse för sparandet.” Det menar Bankföreningen, som i huvudsak är positiv till förslaget om fri flytträtt av tjänstepensionen.

I sitt remissvar till förslaget om Förstärkt försäkringstagarskydd anser Bankföreningen också att nuvarande system behöver reformeras för att skapa mer likartade konkurrensförhållanden mellan livförsäkringsbolagen.

Samma spelregler bör gälla över hela marknaden. Därför förordar Bankföreningen ett tjänstepensionssystem med samma regler för alla sparare oavsett om det är ett privat sparande eller sparande i tjänstepensionsförsäkring med eller utan grund i ett kollektivavtal.

Samtidigt understryker Bankföreningen att den ökade valmöjligheten förutsätter tydlig information och en kvalificerad, kundanpassad rådgivning.

Bankföreningen tillstryker utredningens förslag på de flesta punkter men anser att flytträtten på vissa områden bör göras mer långtgående än vad utredningen föreslagit. Bankföreningen anser bland annat att en tvingande flytträtt bör införas för:

  • nytecknade kollektivavtalade tjänstepensionsförsäkringar (s.k. framåtverkande regler)
  • företagsägda tjänstepensionsförsäkringar (med retroaktiv verkan för försäkringstagare i de fall försäkringstagaren och den försäkrade är överens om att en överföring av kapital är önskvärd).

I förslaget har utredningen uteslutit förmånsbestämda tjänstepensionsförsäkringar från den tvingande flytträtten. Bankföreningen anser därför att denna fråga bör bli föremål för en ny och fördjupad analys.

Ytterligare information:
Tomas Tetzell, chefsjurist, Bankföreningen, 08-453 44 53
Lena Barkman, informationschef, 08-453 44 48