Aktuellt från Bankföreningen

Bankföreningen kritisk till oklar riskavgift

Bankföreningen välkomnar att Finansutskottet tagit ställning för att låta utreda frågan om en riskavgift på nytt. Riskavgiften följer inte av EU:s krishanteringsdirektiv utan är en svensk konstruktion. – Vi reagerade över de brister som finns i regeringens proposition, säger Bankföreningens vd Hans Lindberg.

Bankföreningen har varit starkt kritisk till förslaget om att införa en riskavgift. En av invändningarna har varit att riskavgiften inte finns med i Krishanteringsdirektivet utan är en svensk konstruktion med uppenbara oklarheter om hur och när den kan komma att tas ut. Nu får Bankföreningen medhåll av Riksdagens Finansutskott som förordar att frågan utreds på nytt.

Bakgrund
För att stater ska kunna hantera krisande banker utan att det medför några kostnader för skattebetalarna har EU beslutat att införa ett krishanteringsdirektiv. Sverige har valt att genomföra detta krishanteringsdirektiv med betydligt hårdare krav än i övriga Europa. Den svenska resolutionsreserven, som ska byggas upp med avgifter från instituten, ska uppgå till tre procent av garanterade insättningar, eller cirka 50 miljarder kronor. Det är tre gånger så mycket som i övriga Europa. Dessutom ska den svenska resolutionsreserven nå målnivån mer än dubbelt så snabbt som övriga Europa. Svenska banker kommer därför att betala runt sju miljarder kronor per år till resolutionsreserven under de fem första åren.

När resolutionsreserven nått målnivån på tre procent var det regeringens förslag att en sär-skild riskavgift skulle tas ut. Av förslaget framgår dock varken hur stor riskavgiften ska vara, hur den ska beräknas, vilka banker som ska betala avgiften eller hur länge den ska betalas. Dessutom finns en betydande osäkerhet kring hur de medel som betalats in genom riksavgiften kan användas för att hantera banker i kris.

– Vi är positiva till att Finansutskottet har hörsammat våra argument. Vi anser att förslaget till riskavgift är rättsosäkert, bland annat eftersom det inte finns några indikationer på avgiftens storlek eller på vilka som kan komma att omfattas, säger Hans Lindberg.

För ytterligare information:
Lena Barkman, informationschef, Bankföreningen, 070-58 22 10