Aktuellt från Bankföreningen

Bankföreningen inför ny kod för ansvarsfull kreditgivning

Banker och finansbolag har ett viktigt ansvar att agera etiskt på kreditmarknaden. För att värna om konsumenterna och verka för ett ökat förtroende för kreditmarknaden har Svenska Bankföreningen och dess medlemsbanker tagit ytterligare steg och inför nu en kod för ansvarsfull kreditgivning på konsumentkreditmarknaden.

Det är oroande om förtroendet för kreditmarknaden sjunker i ljuset av de problem som myndigheter och andra pekat på under senare år. Inte minst viktigt är det att enskilda konsumenter inte hamnar i en situation av överskuldsättning. Därför har banker och finansbolag ett stort ansvar att agera etiskt på kreditmarknaden.

– Bankföreningen och våra medlemsbanker vill med koden bidra till god kreditgivningssed, ta ansvar och gå före för god etik på konsumentkreditmarknaden. Vi hoppas nu att även andra aktörer som erbjuder krediter följer efter, säger Hans Lindberg, vd på Svenska Bankföreningen. 

Koden syftar till att konsumenterna förstår innebörden av det kreditavtal de ingår. Kreditprocessen ska vara transparent och krediten ska heller inte marknadsföras på ett påträngande sätt. 

I den nya koden görs också flera åtaganden vad gäller utformningen av fakturor. Bland annat ska konsumenten, till exempel vid en kontokredit, kunna välja belopp att betala utan att lägsta belopp är ifyllt i förväg.

Vidare ska möjligheten att delbetala inte lyftas fram på ett orimligt sätt och konsumenten ska inte, genom att råka betala fel belopp, riskera hamna i kreditavtal som han eller hon inte avsåg. Vid fakturaköp ska delbetalning inte vara det första alternativet. Dessutom ska banker, som nyttjar kreditförmedlare, i sina avtal med dessa reglera att kreditförmedlingen sker på ett etiskt godtagbart sätt.

För ytterligare information:
Lena Barkman, kommunikationschef, Svenska Bankföreningen, 070-258 22 10