Aktuellt från Bankföreningen

Bankföreningen avstyrker förslaget om höjd resolutionsavgift

Svenska Bankföreningen avstyrker regeringens förslag till ökat avgiftsuttag till resolutionsreserven och slopande av den målsatta nivån för reservens storlek. Det skriver Bankföreningen i sitt remissvar som skickades till Finansdepartementet idag.

I sitt svar skriver Bankföreningen att man anser att det svenska finansieringsarrangemanget för resolutionsåtgärder bör ligga i linje med huvudprinciperna i krishanteringsdirektivet. Konkret innebär det att de avgifter som betalas för resolutionsändamål placeras i en separat fond, att det finns en målsatt nivå för resolutionsfonden samt att avgiftsuttaget upphör när den målsatta nivån har uppnåtts.