Aktuellt från Bankföreningen

Bankerna stärker kundskyddet mot bedrägerier ytterligare

Bankerna stärker kundskyddet mot bedrägerier ytterligare genom anpassningar av produktutbudet och processer samt gör det svårare för kriminella att utnyttja det finansiella systemet. Företrädare för bankerna, Svenska Bankföreningen och Polismyndigheten träffar idag regeringen för att presentera en rad olika åtgärder för att öka kundskyddet.

– Bankerna har gjort stora satsningar inom det brottsförebyggande arbetet de senaste åren, men med det växande antalet bedrägerier behöver arbetet stärkas ytterligare. Från branschen presenterar vi nu en mängd gemensamma åtgärder för att öka tryggheten för kunderna och för att förhindra de kriminellas möjligheter att utnyttja det finansiella systemet, säger Bankföreningens vd Hans Lindberg.

De säkerhetsåtgärder som bankerna vidtar omfattar ytterligare utveckling av systemen för övervakning av transaktioner och anpassningar av produktutbudet. Det innebär bland annat att det ska vara möjligt att införa tidsfördröjningar av vissa transaktioner samt sätta beloppsgränser för betalningar och göra ändringar i dessa på ett säkert sätt. Kunderna kan också erbjudas extra kontroll vid betalningar, till exempel genom notifiering som upplyser kunden om transaktionen eller att transaktionen måste godkännas av en för kunden betrodd person.

Samtliga Bankföreningens medlemmar står bakom åtgärdspaketet som har antagits av Bankföreningens styrelse. Detaljerna i åtgärdspaketet är inte publika av säkerhetsskäl. Hur åtgärderna ska utformas och när de ska implementeras mer exakt i en enskild bank beror på bankens specifika förutsättningar, exempelvis avseende produktutbud och kundstruktur. Genomförandet har redan påbörjats och sker successivt. Åtgärderna, som har utformats i dialog med polisen, kommer att följas upp inom Bankföreningen.

Vidare ska kriminellas möjligheter att använda bankernas produkter begränsas ytterligare eller stängas helt. Bankerna ska till exempel kunna blockera användningen av Swish och BankID för bedragare och penningmålvakter mer effektivt. Det ger bankerna större möjligheter att kunna stoppa bedrägerier och penningmålvakter. Förutsättningarna kommer att förbättras ytterligare när bedrägerier kan anmälas digitalt hos polisen. Då blir det möjligt för bankerna att snabbt dela information om penningmålvakter och bygga upp ett heltäckande målvaktsregister. Steg i denna riktning har redan tagits.

Bankföreningen har under de senaste åren gjort ett dussintal framställningar till regeringen med förslag på lag- och regeländringar om åtgärder mot penningtvätt och bedrägerier. Ett viktigt förslag är bland annat att det måste bli möjligt att förhindra att bedragare kan använda en banks telefonnummer, så kallad spoofing. Många av förslagen handlar även om att banker och myndigheter ska kunna dela information och samarbeta med varandra på ett mer effektivt sätt. Flera av förslagen har redan genomförts eller är på väg att genomföras.

– Från bankernas sida gör man allt man kan för att förhindra att fler människor utsätts. Men det krävs gemensamma insatser av hela samhället. Den ökade brottsligheten och de bedrägerier som följer i dess spår är ett stort samhällsproblem som bankerna inte kan stoppa på egen hand. Vi behöver stärka många delar av samhället för att kunna förebygga och bekämpa bedrägerier mer effektivt. Regeringen, brottsbekämpande myndigheter, telekombolag och banker är alla viktiga i detta arbete, säger Hans Lindberg. 

* Dagens möte var en uppföljning av det som regeringen höll den 13 februari. Då träffades regeringen och företrädare för de sex största bankerna i Sverige, Svenska Bankföreningen och Polismyndigheten, för att diskutera hur man kan stärka arbetet mot bedrägerier och förbättra samverkan mellan bankerna och Polisen. 

För mer information

Lena Barkman, kommunikationschef Svenska Bankföreningen, 070-258 22 10