Aktuellt från Bankföreningen

Avstyrker förslag till register över enskilda individers ekonomi

Svenska Bankföreningen avstyrker förslaget till detaljerad och omfattande insamling av svenska individers tillgångar och skulder. Det framgår av ett yttrande som skickades in till regeringen idag. - Kostnaden för den till stor del kvartalsvisa rapporteringen står inte i rimlig proportion till den nytta som kan följa av detaljeringsgraden och rapporteringsfrekvensen. Samtidigt blir konsekvenserna för den personliga integriteten svåröverskådliga, konstaterar Bankföreningens vd Hans Lindberg.

- Kostnaden för den till stor del kvartalsvisa rapporteringen står inte i rimlig proportion till den nytta som kan följa av detaljeringsgraden och rapporteringsfrekvensen. Samtidigt blir konsekvenserna för den personliga integriteten svåröverskådliga, säger Bankföreningens vd Hans Lindberg.

En statlig utredning har föreslagit en omfattande insamling av uppgifter om samtliga svenskars finansiella tillgångar och skulder. Cirka 1 700 företag ska kvartals- och årsvis rapportera detaljerade uppgifter om tillgångar som inlåning, fonder och aktier samt krediter i form av bolån, konsumtionslån och eventuella skulder hos inkassoföretag eller kronofogden. Sammantaget kan flera miljarder individbaserade uppgifter komma att samlas in varje år.

Ett viktigt argument är de höga kostnader som är förknippande med den omfattande och detaljerade rapporteringen, samtidigt som det till stor del är oklart vilken nytta som kan följa av insamlingen. Ett annat är att den personnummerbaserade rapporteringen och samkörningen med andra register innebär svåröverskådliga konsekvenser för den personliga integriteten, särskilt eftersom det handlar om känsliga personuppgifter.

 - Ett eventuellt statistikbehov skulle kunna lösas genom en betydligt mindre omfattande insamling av data, till exempel på den nivå som gällde fram till dess förmögenhetsskatten avskaffades år 2007, säger Hans Lindberg.