Aktuellt från Bankföreningen

Amorteringskulturen har stärkts ytterligare

Bankföreningens undersökning visar att hushållens benägenhet att amortera har etablerats på en hög nivå. I december 2015 amorterade 94 procent av de kunder som tog nya lån i intervallet 70-85 procent. Motsvarande siffra för september var 93 procent. För fyra år sedan, när Finansinspektionen gjorde sin första under- sökning, var andelen 44 procent.

– Våra nya siffror visar tydligt att en ny amorteringskultur har etablerats, säger Bankför- eningens vd Hans Lindberg.

Bankföreningen sammanställer kvartalsvis information om kundernas amorteringsbe- nägenhet. De senaste siffrorna för december 2015 visar att andelen hushåll som amor- terar på nya lån med hög belåningsgrad, det vill säga lån i intervallet 70-85 procent av bostadens marknadsvärde, ligger på 94 procent. Den genomsnittliga amorteringstakten är 1,6 procent av det totala lånets storlek per år.

För nya lån i intervallet 50-70 procents belåningsgrad syns en markant ökning av amor- teringsbenägenheten. Andelen hushåll som amorterar har ökat från 64 procent i sep- tember till nära 72 procent i december. Amorteringstakten för dessa lån är 1,4 procent per år.

– I dagarna slutbehandlas lagändringarna om amorteringskrav. Vår förhoppning är att riksdagen tar ställning mot regeringens förslag om amorteringsfrihet för nyproducerade bostäder. Vidare vill vi se att jord- och skogsbruksfastigheter, av enkelhetsskäl, undan- tas från kraven, säger Hans Lindberg.

En annan viktig förändring som Bankföreningen förespråkar för att reglerna ska bli enkla och praktiskt användbara är att det aktuella marknadsvärdet ska kunna använ- das som grund för beräkning av amorteringskravet. Finansinspektionen har hittills ansett att bostäder enbart får omvärderas vart femte år, något som bland annat medför problem när en låntagare vill byta bank.

Andelen hushåll som amorterar på nya lån med belåningsgrad 70-85 procent

Beskrivning: Figuren visar andelen hushåll som amorterar på nya bolån där belåningsgraden är 70-85 procent. De ljusa staplarna visar resultatet från Finansinspektionens undersökningar. De mörka staplarna visar resultat från Bankföreningens kvartalsvisa undersökningar.

För mer information:
Lena Barkman, informationschef Bankföreningen, 070-258 22 10