För en sund utveckling av det svenska bankväsendet

Svenska Bankföreningen är en branschorganisation som företräder banker verksamma i Sverige. En uppgift är att sprida kunskap om bankerna och deras viktiga roll för tillväxt och välfärd i samhället. Vi har drygt 30 medlemsbanker samt associerade medlemsföretag.

Aktuellt

Banklagsnytt uppdaterad

Banklagsnytt

Banklagsnytt ger information om lagförslag och nyligen beslutade lagändringar av betydelse för den finansiella sektorn. Här finns även en förteckning över utredningsförslag med länkar till betänkanden och promemorior samt länkar till Bankföreningens remissyttranden.

Läs mer

Fokusområden

  • Banksäkerhet

    Säkerhet är en grundförutsättning för bankverksamhet. Arbetet har intensifierats på senare år till följd av uppgången i antalet bedrägerier och det geopolitiska läget. Säkerhetsarbetet är en prioriterad fråga för Bankföreningen och kan delas upp i områdena bedrägerier, cybersäkerhet, penningtvätt samt beredskap och fysisk säkerhet.

    Läs mer
  • Hållbarhet

    Bankerna i Sverige bedriver ett ambitiöst arbete på hållbarhetsområdet och har gjort så i flera år. Bankerna är aktiva på en rad områden. De arbetar exempelvis på miljöområdet, dels för att minska bankens egna miljö- och klimatpåverkan, dels beaktar de miljöaspekter i sin kreditgivning.

    Läs mer

Rapporter och publikationer

Fler av Bankföreningens rapporter hittar du under rubriken Fakta och rapporter. Prenumera gärna på Bankföreningens nyhetsbrev, pressmeddelande och remissvar.

Faktablad

Bankföreningen har tagit fram faktablad inom flera olika områden; att bli bankkund, penningtvätt, bankbyte, bolån, med flera.

Prenumerera

Ta del av nyheter från Bankföreningen. Prenumerera på våra nyhetsbrev, pressmeddelande, remissvar och statistik.

Prenumerera

Bankhistorik

Den svenska bankmarknaden förändras ständigt. I Bankhistorik kan du söka information om banker, både aktiva och sådana som har upphört. Du kan också söka på ett specifikt år för att få information om händelser som inträffade då.

Se Bankhistorik