Publikationer

Skattefrågor

Betänkanden och promemorior

Skatt på finanssektorn
I november 2016 presenterandes ett betänkande av utredningen som haft i uppdrag att ta fram förslag om en skatt på finanssektorn. Förslaget syftar till att minska den skattefördel som sektorn antas ha till följd av att omsättning av finansiella tjänster är momsbefriad. I februari 2017 meddelade regeringen att den inte kommer att gå vidare med förslaget.
Läs betänkandet
Läs Bankföreningens remissyttrande


Riksdagsbeslut

Ändringar avseende automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton 
Riksdagen beslutade i mars 2017 i enlighet med utskottets förslag angående ändringar som behöver göras i den svenska lagstiftningen avseende den globala standarden för automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton. Ändringarna träder i kraft den 1 april 2017. 
Läs riksdagsbeslutet 

Golv för statslåneräntan i skattelagstiftningen
Riksdagens beslutade i enlighet med utskottets förslag om att det införs golv för statslåneräntan i skattelagstiftningen. Det föreslås även att det införs ett golv för jämförelseräntan vid ränteförmån och skatteunderlaget för avkastningsskatt på pensionsmedel. De nya bestämmelserna trädde ikraft den 1 januari 2017 och tillämpas första gången för beskattningsår som börjar efter den 31 december 2016.
Läs riksdagsbeslutet