Publikationer

Marknadsrätt

Utredningar


Kompletterande regler om konsumentskyddssamarbete
EU beslutade under hösten 2017 om en ny förordning som reglerar hur bland annat Konsumentverket och motsvarande tillsynsmyndigheter i Europa ska samarbeta när företag bryter mot konsumentskyddande regler – rörande till exempel marknadsföring eller avtalsvillkors skälighet – samt vad myndigheterna ska ha för befogenheter i dessa sammanhang. För att förordningen ska kunna utövas rättssäkert och i enlighet med svensk grundlag ska en utredning ta fram kompletterande regler. Uppdraget ska redovisas senast den 22 februari 2019.
Läs direktiven    


Betänkanden och promemorior


Ett reklamlandskap i förändring

Utredningen om ett reklamlandskap i förändring har i januari 2018 överlämnat sitt betänkande (SOU 2018:1). Den har haft i uppdrag att analysera och bedöma om dagens regelverk – mot bakgrund av de stora förändringar i reklamlandskapet som skett under senare år – ger ett tillräckligt och ändamålsenligt skydd för konsumenter. Utredningen konstaterar att det i sig inte finns några egentliga brister i den nuvarande marknadsföringsrättsliga regleringen. Däremot anser utredningen att Konsumentverket bland annat bör ges skarpare tillsynsverktyg. Förslaget skickades ut på remiss och Bankföreningen besvarade remissen via Näringslivets Nämnd för Marknadsföring (NDM)
Läs betänkandet

Skadestånd vid vårdslös finansiell rådgivning
F.d. justitierådet Bertil Bengtsson fick i augusti 2016 i uppdrag av regeringen att ta fram ett lagförslag rörande konsumenters rätt till skadestånd vid vårdslös finansiell rådgivning. Enligt förarbetena, som ligger till grund för den praxis som utvecklats, saknar konsumenten rätt till ersättning för utebliven vinst. Uppdraget slutfördes i april 2017 och Bengtsson föreslår två alternativa förslag. Enligt det ena förslaget ska konsumenten inte ha rätt till ersättning för utebliven vinst och enligt det andra ska konsumenten ha rätt till sådan ersättning. I promemorian föreslås också att nuvarande praxis, att konsumenter ska ges rätt att kräva att en vårdslös rådgivare tar över ett finansiellt instrument som sjunkit väsentligt i värde och samtidigt ersätter konsumenten med vad han eller hon ursprungligen har betalat, införs i lagtexten.
Läs departementspromemorian

Ett effektivare främjandeförbud i lotterilagen
Den 30 mars 2015 publicerades ett betänkande (SOU 2015:34) som innehåller förslag på hur sanktionerna för lotterilagens s.k. främjandeförbud kan justeras. I uppdraget har ingått att föreslå de lagändringar som behövs för att utformningen av främjandeförbudet inte ska göra åtskillnad mellan svenska och utländska lotterier. Förslaget bereds för närvarande inom regeringskansliet (se även nedan om regeringsförslaget om en omreglering av spelmarknaden).
Läs betänkandet


Regeringsförslag


Ny!
Kompletterande bestämmelser till EU:s geoblockeringsförordning

Regeringen föreslår en ny lag med kompletterande bestämmelser till EU:s geoblockeringsförordning. Den föreslagna lagen innehåller bestämmelser om att näringsidkare som bryter mot förordningen ska åläggas att betala en sanktionsavgift. Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 april 2019.
Läs propositionen

Aktivitetsgrad i fondförvaltning
I en lagrådsremiss lämnas förslag som syftar till att komma till rätta med brister med så kallade dolda indexfonder. Med förslaget blir det svårare att framställa en fond som aktivt förvaltad om den i själva verket förvaltas passivt. Förslaget innebär att det ställs krav på fondförvaltare att lämna information om aktivitetsgrad i fondförvaltningen i förhållande till ett s.k. relevant jämförelseindex. Informationen ska beskriva hur förvaltningen av fonden bedrivs och varför det index som används är relevant. De nya reglerna föreslås träda ikraft 1 januari 2019.
Läs lagrådsremissen


Riksdagsbeslut


Omreglering av spelmarknaden

I juni 2018 fattade riksdagen beslut i enlighet med regeringens förslag om att alla som driver någon typ av verksamhet på den svenska spelmarknaden ska ha en licens. Detta gäller för spel i Sverige och spel över internet som riktar sig mot den svenska marknaden. Den nya lagen träder ikraft 1 januari 2019.
Läs riksdagsbeslutet