Publikationer

Marknadsrätt

Betänkanden och promemorior 

Kvarstad i mål om utdömande av vite och vissa andra ändringar i marknadsföringslagen 
I en departementspromemoria föreslås ändringar i marknadsföringslagen: Det gäller reglerna som ger Konsumentombudsmannen (KO) möjlighet att utreda om en näringsidkare bryter mot reglerna om marknadsföring och bestämmelser som syftar till att förhindra framtida överträdelser av dessa regler. Det kan t.ex. handla om föreläggande för näringsidkare att lämna viss information till KO respektive föreläggande om förbud att fortsätta med vilseledande marknadsföring. Om föreläggandet inte följs kan KO väcka talan om utdömande av vitet. I promemorian föreslås att domstolen efter yrkande av part får möjlighet att besluta om kvarstad, vilket innebär att näringsidkaren fråntas sin rätt att förfoga över viss egendom till dess att frågan om vitets utdömande är avgjord. Förslaget har ännu inte lett till någon proposition.
Läs departementspromemorian 

Nya befogenheter på konsumentskyddsområdet 
EU har antagit en ny förordning om samarbete mellan nationella myndigheter som har tillsynsansvar för konsumentskyddslagstiftningen. Förordningen är tillämplig vid gränsöverskridande överträdelser. Utredningen har haft i uppdrag att analysera vilka författningsändringar som kan behöva göras för att befogenheterna ska kunna utövas på ett effektivt och rättssäkert sätt. Utgångspunkten är att de svenska myndigheterna ska ha samma befogenheter oavsett om en överträdelse är av gränsöverskridande karaktär eller inte. Ändringarna föreslås träda i kraft den 17 januari 2020 men har ännu inte lett till någon proposition.
Läs betänkandet
Läs Bankföreningens remissvar

Regeringsförslag

Tydligare regler vid konsumentavtal
I en proposition som lades i december 2019 lämnas förslag som i huvudsak syftar till att förtydliga regler på konsumenträttighetsområdet, företrädesvis i fråga om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Genom tydligare regler blir det enklare för konsumenterna och näringsidkarna att veta vilka rättigheter respektive skyldigheter som de har. Bakgrunden till förslagen är en översyn av genomförandet av EU:s direktiv om konsumenträttigheter från 2011. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 maj 2020.
Läs propositionen