Marknadsrätt

Marknadsrätt

Utredningar

Motverka riskfylld kreditgivning och överskuldsättning
Regeringen har givit en särskild utredare i uppdrag att granska marknaden för konsumentkrediter och ge förslag på åtgärder för att minska riskfylld kreditgivning och motverka överskuldsättning hos konsumenter. I utredningens uppdrag ingår att föreslå åtgärder som ger kreditgivare en tydligare bild av konsumentens totala skuldbörda och återbetalningsförmåga. Bland annat ska frågan om ett nationellt skuldregister utredas. Utredningen ska beakta det nya förslaget till konsumentkreditdirektiv och de pågående förhandlingarna om direktivet. Uppdraget ska redovisas 3 maj 2023.
Läs kommittédirektivet

Regler om hantering och köp av krediter 
Regeringen har givit en särskild utredare i uppdrag att ta ställning till hur ett kommande EU-direktiv med regler för verksamhet med hantering och köp av krediter som har lämnats av kreditinstitut ska genomföras i Sverige. Uppdraget ska redovisas senast den 1 september 2022. 
Läs kommittédirektivet

Betänkanden och promemorior

Avgift vid prövning av en tvist vid ARN och en ny möjlighet till omprövning
I en promemoria föreslås att regeringen ska bemyndigas att meddela föreskrifter om avgifter i ärenden om alternativ tvistlösning vid ARN. En anmälningsavgift om 150 kronor föreslås införas. Om en konsument inte betalar anmälningsavgiften föreslås nämnden kunna avvisa ärendet. Det föreslås även ett förtydligande att endast ekonomisk skada ska räknas in i den värdegräns som behöver uppnås för att en tvist ska prövas. Det medför att anmälnings-avgiften inte ska kunna räknas in i värdet. Vidare föreslås att en ny möjlighet införs för näringsidkare att begära omprövning av ett beslut av Allmänna reklamationsnämnden. I promemorian föreslås också att dödsbon inte längre ska få anmäla en tvist för prövning hos nämnden. Dessutom föreslås att regeringen för en bestämd tid får förordna anställda vid nämnden som är jurister med erfarenhet som domare att som extra ordförande leda nämndens sammanträden och avgöra tvister. Förslaget har varit föremål för remissförfarande.
Läs promemorian

Regeringsförslag 

Ett moderniserat konsumentskydd  
I en proposition föreslår regeringen åtgärder för en modernisering av konsumentskyddsområdet och en anpassning till den ökade digitaliseringen, som genomför EU-direktivet om moderniserat konsumentskydd. Förslaget innebär lagändringar i avtalsvillkorslagen, prisinformationslagen, distansavtalslagen och marknadsföringslagen. Förslaget innebär krav på tydligare information avseende till exempel ranking av produkter, konsumentrecensioner och uppgifter om pris. Distansavtalslagens tillämpningsområde föreslås justeras till att omfatta avtal som innebär betalningsförpliktelser och vissa fall där personuppgifter tillhandahålls. Regeringen förtydligar att finansiella tjänster inte omfattas av föreslagna bestämmelser i distansavtalslagen om information om funktionalitet, kompatibilitet och driftskompatibilitet. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.
Läs propositionen

En förstärkt spelreglering 
Regeringen föreslår i en lagrådsremiss åtgärder för att stänga ute olicensierat spel från den svenska spelmarknaden: bland annat ett krav på tillstånd för spelprogramvara, ett förbud mot att främja olovligt spel. I lagrådsremissen föreslås även att lagen om anordnande av visst automatspel ska upphävas, att överenskommelsen mellan Sverige och Finland om automatspel på passagerarfartyg i reguljär linjetrafik mellan Sverige och Finland ska sägas upp. Lagändringen avseende tillstånd för spelprogramvara föreslås träda i kraft den 1 juli 2023. Ändringar till följd av uppsägelse av överenskommelsen mellan Sverige och Finland föreslås träda i kraft den dag regeringen bestämmer.
Läs lagrådsremissen