Publikationer

Marknadsrätt

Betänkanden och promemorior 

Ny! Kvarstad i mål om utdömande av vite och vissa andra ändringar i marknadsföringslagen 
I en departementspromemoria föreslås ändringar i marknadsföringslagen: Det gäller reglerna som ger Konsumentombudsmannen (KO) möjlighet att utreda om en näringsidkare bryter mot reglerna om marknadsföring och bestämmelser som syftar till att förhindra framtida överträdelser av dessa regler. Det kan t.ex. handla om föreläggande för näringsidkare att lämna viss information till KO respektive föreläggande om förbud att fortsätta med vilseledande marknadsföring. Om föreläggandet inte följs kan KO väcka talan om utdömande av vitet. I promemorian föreslås att domstolen efter yrkande av part får möjlighet att besluta om kvarstad, vilket innebär att näringsidkaren fråntas sin rätt att förfoga över viss egendom till dess att frågan om vitets utdömande är avgjord. 
Läs departementspromemorian 

Nya befogenheter på konsumentskyddsområdet  
EU har antagit en ny förordning om samarbete mellan nationella myndigheter som har tillsynsansvar för konsumentskyddslagstiftningen. Förordningen är tillämplig vid gränsöverskridande överträdelser. Utredningen har haft i uppdrag att analysera vilka författningsändringar som kan behöva göras för att befogenheterna ska kunna utövas på ett effektivt och rättssäkert sätt. Utgångspunkten är att de svenska myndigheterna ska ha samma befogenheter oavsett om en överträdelse är av gränsöverskridande karaktär eller inte. Ändringarna föreslås träda i kraft den 17 januari 2020.

Läs betänkandet

Skadestånd vid vårdslös finansiell rådgivning  
F.d. justitierådet Bertil Bengtsson fick i augusti 2016 i uppdrag av regeringen att ta fram ett lagförslag rörande konsumenters rätt till skadestånd vid vårdslös finansiell rådgivning. Enligt förarbetena, som ligger till grund för den praxis som utvecklats, saknar konsumenten rätt till ersättning för utebliven vinst. Uppdraget slutfördes i april 2017 och Bengtsson föreslår två alternativa förslag. Enligt det ena förslaget ska konsumenten inte ha rätt till ersättning för utebliven vinst och enligt det andra ska konsumenten ha rätt till sådan ersättning. I promemorian föreslås också att nuvarande praxis, att konsumenter ska ges rätt att kräva att en vårdslös rådgivare tar över ett finansiellt instrument som sjunkit väsentligt i värde och samtidigt ersätter konsumenten med vad han eller hon ursprungligen har betalat, införs i lagtexten.  
Läs departementspromemorian 

Ny! Tydligare regler vid konsumentavtal 
I en departementspromemoria lämnas förslag som i huvudsak syftar till att förtydliga regler på konsumenträttighetsområdet, företrädesvis i fråga om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Genom tydligare regler blir det enklare för konsumenterna och näringsidkarna att veta vilka rättigheter respektive skyldigheter som de har. Bakgrunden till förslagen är en översyn av genomförandet av EU:s direktiv om konsumenträttigheter från 2011. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2020. 
Läs departementspromemorian 

Ny! Vissa betaltjänstfrågor 

I propositionen som las i mars 2019 föreslås att det ska göras vissa förtydliganden i lagen (2010:751) om betaltjänster med anledning av att Europeiska kommissionen har ifrågasatt om några artiklar i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/92/EU av den 23 juli 2014 om jämförbarhet för avgifter som avser betalkonto, byte av betalkonto och tillgång till betalkonto med grundläggande funktioner fullt ut genomförts i svensk rätt. Förslagen innebär bl.a. att det i lagen om betaltjänster ska förtydligas att ∙informationen om tjänster och avgifter ska utformas på ett visst sätt, ∙en betaltjänstleverantör ska informera konsumenten om rutinerna vid byte av betalkonto, och ∙den betaltjänstleverantör som en konsument har ett betalkonto hos inte får ta ut någon avgift för information om betalningstransaktioner vid byte av betalkonto. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2019. 
Läs propositionen