Marknadsrätt

Marknadsrätt

Utredningar

Nytt! Avgift vid prövning av en tvist vid ARN och en ny möjlighet till omprövning
I en promemoria föreslås att regeringen ska bemyndigas att meddela föreskrifter om avgifter i ärenden om alternativ tvistlösning vid ARN. En anmälningsavgift om 150 kronor föreslås införas. Om en konsument inte betalar anmälningsavgiften föreslås nämnden kunna avvisa ärendet. Det föreslås även ett förtydligande att endast ekonomisk skada ska räknas in i den värdegräns som behöver uppnås för att en tvist ska prövas. Det medför att anmälningsavgiften inte ska kunna räknas in i värdet. Vidare föreslås att en ny möjlighet införs för näringsidkare att begära omprövning av ett beslut av Allmänna reklamationsnämnden. I promemorian föreslås också att dödsbon inte längre ska få anmäla en tvist för prövning hos nämnden. Dessutom föreslås att regeringen för en bestämd tid får förordna anställda vid nämnden som är jurister med erfarenhet som domare att som extra ordförande leda nämndens sammanträden och avgöra tvister.
Läs promemorian

Ett moderniserat konsumentskydd
Regeringen har beslutat att ge en särskild utredare i uppdrag att ta ställning till hur EU-direktivet om moderniserat konsumentskydd ska genomföras i svensk rätt. Inom ramen för utredningen ska även vissa frågor rörande skriftlighetskravet vid telefonförsäljning behandlas. Uppdraget ska redovisas senast den 13 augusti 2021.
Läs kommittédirektivet

Riksdagsbeslut

Skadeståndets omfattning vid finansiell rådgivning
Riksdagen beslutar att näringsidkare vid finansiell rådgivning ska betala full ersättning, vilket innebär att ersättning kan betalas även för ren förmögenhetsskada, bl.a. utebliven vinst. Detta innebär en stor förändring jämfört med tidigare regler där skyldigheten att ersätta konsumenten var begränsad till det s.k. negativa kontraktsintresset, vilket innebar att konsumenten endast skulle försättas i samma förmögenhetssituation som om avtalet aldrig hade ingåtts.  Lagändringen träder i kraft den 1 april 2021.
Läs Riksdagsbeslutet