Marknadsrätt

Marknadsrätt

Utredningar

Motverka riskfylld kreditgivning och överskuldsättning
Regeringen har givit en särskild utredare i uppdrag att granska marknaden för konsumentkrediter och ge förslag på åtgärder för att minska riskfylld kreditgivning och motverka överskuldsättning hos konsumenter. I utredningens uppdrag ingår att föreslå åtgärder som ger kreditgivare en tydligare bild av konsumentens totala skuldbörda och återbetalningsförmåga. Bland annat ska frågan om ett nationellt skuldregister utredas. Utredningen ska beakta det nya förslaget till konsumentkreditdirektiv och de pågående förhandlingarna om direktivet. Uppdraget ska redovisas 3 maj 2023. Bankföreningen har fått möjlighet att utse en expert i utredningen.
Läs kommittédirektivet

Regler om hantering och köp av krediter 
Regeringen har givit en särskild utredare i uppdrag att ta ställning till hur ett kommande EU-direktiv med regler för verksamhet med hantering och köp av krediter som har lämnats av kreditinstitut ska genomföras i Sverige. Uppdraget ska redovisas senast den 9 januari 2023.
Läs kommittédirektivet

Betänkanden och promemorior

Avgift vid prövning av en tvist vid ARN och en ny möjlighet till omprövning
I en promemoria föreslås att regeringen ska bemyndigas att meddela föreskrifter om avgifter i ärenden om alternativ tvistlösning vid ARN. En anmälningsavgift om 150 kronor föreslås införas. Om en konsument inte betalar anmälningsavgiften föreslås nämnden kunna avvisa ärendet. Det föreslås även ett förtydligande att endast ekonomisk skada ska räknas in i den värdegräns som behöver uppnås för att en tvist ska prövas. Vidare föreslås att en ny möjlighet införs för näringsidkare att begära omprövning av ett beslut av ARN. Dödsbon ska inte längre få anmäla en tvist för prövning hos nämnden. Dessutom föreslås att regeringen för en bestämd tid får förordna anställda vid nämnden som är jurister med erfarenhet som domare att som extra ordförande leda nämndens sammanträden och avgöra tvister. Förslaget har varit föremål för remissförfarande.
Läs promemorian

Regeringsförslag 

Stärkt system för samordningsnummer
I en proposition lämnar regeringen förslag som ska stärka systemet med samordningsnummer. Det föreslås att dessa regleras i en ny lag och att Skatteverket tar över ansvaret för bland annat identitetskontroller vid tilldelning och förnyelse av samordningsnummer. Samordningsnummer föreslås kunna tilldelas i tre nivåer: styrkt, sannolik och osäker. Nivåerna tilldelas beroende på vilken identitetskontroll som genomförts. I propositionen föreslås också att den som tar emot uppgifter om samordningsnummer ska få tydlig information om identiteten är styrkt, sannolik eller osäker. En skyldighet att underrätta Skatteverket om misstänkta fel i folkbokföringsdatabasen gällande personer med samordningsnummer föreslås även för samtliga myndigheter.
Läs propositionen

Stark kundautentisering vid fakturabetalningar online 
Regeringen föreslår i en lagrådsremiss att det ska förtydligas att kravet på stark kundautentisering gäller när fakturabetalningar utgör en betaltjänst. Regeringen föreslår också att den näringsrättsliga tillsynen över att konsumentkreditinstituten följer konsumentkreditlagen flyttas från Konsumentverket till Finansinspektionen. Konsumentverket ska även fortsättningsvis ansvara för den marknadsrättsliga tillsynen över att konsumentkreditinstituten följer konsumentkreditlagen. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.
Läs lagrådsremissen

Rätt till betalkonto i fler banker
I en lagrådsremiss föreslår regeringen att skyldigheten att tillhandahålla betalkonto med grundläggande funktioner också ska omfatta filialer till utländska kreditinstitut. Förslaget syftar till att öka tillgången till bankkonton, öka konsumentskyddet på bankmarknaden och öka konkurrensen mellan kreditinstituten. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.
Läs lagrådsremissen

En förstärkt spelreglering
I en proposition föreslås åtgärder för en tryggare spelmarknad genom förstärkt spelreglering. Förslagen syftar till att säkerställa ett starkt konsumentskydd och en långsiktig hållbar spelmarknad. Det föreslås bland annat åtgärder för att stänga ute olicensierat spel från den svenska spelmarknaden och åtgärder för att minska skadeverkningarna av spel om pengar. Ändringar föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.
Läs propositionen