Marknadsrätt

Marknadsrätt

Utredningar

Nytt! Översyn av låntagarbaserade makrotillsynsåtgärder (Dir. 2023:53)
Regeringen har givit en kommitté i uppdrag att analysera hur låntagarbaserade makrotillsynsåtgärder kan utformas för att hantera makroekonomiska risker och konsumentskydd och på det sättet bidra till en ändamålsenlig tillämpning av åtgärderna. Kommittén ska som huvuduppgift analysera vilka makroekonomiska risker som är förenade med hushållens skuldsättning och analysera hur låntagarbaserade makrotillsynsåtgärder kan motverka makroekonomiska risker som är förknippade med hushållens skuldsättning. Kommittén ska beakta Europeiska Systemrisknämndens rekommendationer om makrotillsynspolitikens mellanliggande mål och instrument. Uppdraget ska redovisas senast den 31 oktober 2024.
Läs kommittédirektivet

Motverka riskfylld kreditgivning och överskuldsättning (Dir. 2021:108)
En särskild utredare har fått i uppdrag att granska marknaden för konsumentkrediter och ge förslag på åtgärder för att minska riskfylld kreditgivning och motverka överskuldsättning hos konsumenter. I utredningens uppdrag ingår att föreslå åtgärder som ger kreditgivare en tydligare bild av konsumentens totala skuldbörda och återbetalningsförmåga. Bland annat ska frågan om ett nationellt skuldregister utredas. Utredaren ska beakta det nya förslaget till konsumentkreditdirektiv och de pågående förhandlingarna om direktivet. Uppdraget har fått förlängd tid till den 29 juni 2023. Bankföreningen har fått möjlighet att utse en expert i utredningen.
Läs kommittédirektivet

Betänkanden och promemorior

Nödlidande kreditavtal och inkassoverksamhet (SOU 2023:3)
Genom ett EU-direktivet införs gränsöverskridande bestämmelser bland annat om information och utökad tillsyn av förvärv och förvaltning av nödlidande krediter som beviljats av ett kreditinstitut. Syftet är att skapa ett gemensamt regelverk för försäljning av bankers fordringar och för hur lånen ska hanteras efter en försäljning för att minska andelen nödlidande lån i banksektorn. Utredningen föreslår att kredithanteringsdirektivets krav regleras samlat i en ny lag. Inkassoverksamhet som omfattas av direktivet undantas från inkassolagen och regleras i den nya lagen. Utredningen föreslår också att Finansinspektionen ska ha tillstånds- och tillsynsansvaret över såväl kredithanteringsdirektivets krav som inkassolagen i dess helhet. Direktivet ska vara genomfört senast den 29 december 2023. Förslaget har varit föremål för remissförfarande.
Läs betänkandet
Läs Bankföreningens remissvar