Publikationer

Associationsrätt

Betänkanden och promemorior


Direktivet om ett ökat aktieägarengagemang – Förslag till genomförande i svensk rätt
Utredarnas uppdrag har varit att överväga och föreslå författningsändringar som är nödvändiga för att anpassa svensk rätt till de nya EU-reglerna. Promemorian lämnades i maj 2018. Utredarna har också haft i uppdrag att överväga och ta ställning till de alternativa tillvägagångssätt och valmöjligheter som direktivet erbjuder. Av uppdraget framgår att det i största möjliga utsträckning ska undvikas nya administrativa bördor för företagen och bevara systemet med näringslivets självreglering.
Läs promemorian  
Läs Bankföreningens remissyttrande