Associationsrätt

Associationsrätt

Utredningar

Nytt Bolag som brottsverktyg
Regeringen har beslutat att tillsätta en utredning för att motverka att aktiebolag och andra
företag används för att begå brott och oegentligheter. I uppdraget ingår bland annat att
redovisa de för- och nackdelar som finns med nuvarande undantag från revisionsplikten för
små aktiebolag respektive en återinförd revisionsplikt för sådana bolag, att utreda om
Bolagsverkets kontrollerande roll kan stärkas i ett brottsförebyggande syfte, att överväga hur
en skyldighet att ge in digitala årsredovisningar bör utformas och om tidsfristen för att ge in
årsredovisningar bör kortas samt att bedöma om bolagskapningar bör kriminaliseras.
Uppdraget ska, i den del som avser årsredovisningar i elektroniskt format, redovisas senast
den 22 december 2022. Övriga delar ska redovisas senast den 22 juni 2023.
Läs utredningen 

Betänkanden och promemorior 

Digitaliseringsdirektivets genomförande
I en promemoria föreslås åtgärder för att i svensk rätt genomföra digitaliseringsdirektivet som innehåller regler om användning av digitala verktyg och förfaranden inom bolagsrätt och som ska möjliggöra onlineregistreringar av aktiebolag och filialer liksom av olika slags händelser i aktiebolag och filialer, på nationell nivå och gränsöverskridande inom EU. Det kommer att vara möjligt för medborgare i en medlemsstat att bilda ett aktiebolag eller öppna en filial exempelvis i Sverige genom ett online förfarande. Genomförandet av direktivet kräver inte några stora förändringar i svensk rätt. Förslaget har varit föremål för remissförfarande.
Läs promemorian 

Bolags gränsöverskridande rörlighet inom EU
EU har beslutat om ett övergripande regelverk som syftar till att underlätta bolags rörlighet över nationsgränserna inom unionen. Regelverket ställer krav på att medlemsstaterna harmoniserar sina bestämmelser om när framför allt aktiebolag kan ombildas, fusioneras eller delas över nationsgränserna. Utredningens förslag innebär att det i ABL 23 kap. - som i dag innehåller bestämmelser om inhemska och gränsöverskridande fusioner – görs sådana ändringar i regelverket för gränsöverskridande fusioner som EU-reglerna kräver; att det i ABL 24 kap. – som i dag innehåller regler om inhemska delningar av aktiebolag – införs bestämmelser om gränsöverskridande delningar i enlighet med EU-reglerna; samt att det i ett nytt kapitel i ABL, 24 a kap., införs nya bestämmelser om gränsöverskridande ombildningar i enlighet med EU-reglerna. Förslaget har varit föremål för remissförfarande.
Läs betänkandet

Bättre skydd för tekniska företagshemligheter
I en departementspromemoria lämnas förslag om ett utvidgat straffansvar för vissa angrepp på företagshemligheter. Detta föreslås ske genom att det införs två nya straffbestämmelser – en om olovligt utnyttjande av företagshemlighet och en om olovligt röjande av företagshemlighet. Utvidgningen omfattar endast företagshemligheter av teknisk natur. Förslaget innebär att den krets av personer som omfattas av ansvar enligt lagen utvidgas något och att även exempelvis bemanningsanställda kommer att omfattas av ansvaret. Förslaget har varit föremål för remissförfarande.
Läs promemorian