Publikationer

Associationsrätt

Betänkanden och promemorior 

Ny associationsrättslig reglering för medlemsbanker  
Den associationsrättsliga regleringen för medlemsbanker, dvs. ekonomiska föreningar som driver bankrörelse, finns i dag i lagen om medlemsbanker. I promemorian föreslås att den lagen ska upphävas. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2020. 
Läs departementspromemorian

Ny! Lägre kapitalkrav för privata aktiebolag
I promemorian föreslås att det lägsta tillåtna aktiekapitalet i privata aktiebolag ska sänkas från 50 000 kronor till 25 000 kronor. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna. Lagförslaget föreslås träda i kraft den 1 januari 2020.
Läs departementspromemorian

Läs Bankföreningens remissyttrande

Regeringsförslag

Ny! Skärpta straffrättsliga sanktioner mot företag
I lagrådsremissen som publicerades i juni 2019 lämnar regeringen förslag som syftar till att säkerställa att det straffrättsliga regelverket för företag är effektivt, ändamålsenligt och modernt och att det är anpassat till Sveriges EU-rättsliga och övriga internationella åtaganden. De nya reglerna om bland annat företagsbot föreslås träda ikraft den 1 januari 2020.
Läs lagrådsremissen