Associationsrätt

Associationsrätt

Utredningar

Bolag som brottsverktyg
Regeringen har beslutat att tillsätta en utredning för att motverka att aktiebolag och andra företag används för att begå brott och oegentligheter. I uppdraget ingår bland annat att redovisa de för- och nackdelar som finns med nuvarande undantag från revisionsplikten för små aktiebolag respektive en återinförd revisionsplikt för sådana bolag; att utreda om Bolagsverkets kontrollerande roll kan stärkas i ett brottsförebyggande syfte; att överväga hur en skyldighet att ge in digitala årsredovisningar bör utformas och om tidsfristen för att ge in årsredovisningar bör kortas; samt att bedöma om bolagskapningar bör kriminaliseras. Bankföreningen har fått möjlighet att utse en expert i utredningen. Uppdraget ska, i den del som avser årsredovisningar i elektroniskt format, redovisas senast den 22 december 2022. Övriga delar ska redovisas senast den 22 juni 2023.
Läs utredningen

Betänkanden och promemorior 

Digitaliseringsdirektivets genomförande
I en promemoria föreslås åtgärder för att i svensk rätt genomföra digitaliseringsdirektivet som innehåller regler om användning av digitala verktyg och förfaranden inom bolagsrätt och som ska möjliggöra onlineregistreringar av aktiebolag och filialer liksom av olika slags händelser i aktiebolag och filialer, på nationell nivå och gränsöverskridande inom EU. Det kommer att vara möjligt för medborgare i en medlemsstat att bilda ett aktiebolag eller öppna en filial exempelvis i Sverige genom ett online förfarande. Genomförandet av direktivet kräver inte några stora förändringar i svensk rätt. Förslaget har varit föremål för remissförfarande.
Läs promemorian 

Regeringsförslag

Bolags gränsöverskridande rörlighet inom EU
Det föreslås att reglerna om aktiebolags möjlighet att genomföra gränsöverskridande fusioner ska utvecklas. Det ska också införas möjligheter till gränsöverskridande delningar och ombildning av aktiebolag. Regelverken för gränsöverskridande delningar och ombildningar ska i hög grad utformas med regelverket för gränsöverskridande fusioner som förebild. Förslagen bygger på ett EU-direktiv som innebär en harmonisering av reglerna om möjligheten att ombilda, fusionera eller dela aktiebolag över nationsgränserna. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 31 januari 2023.
Läs propositionen