Publikationer

Associationsrätt

Betänkanden och promemorior 

Ny associationsrättslig reglering för medlemsbanker  
Den associationsrättsliga regleringen för medlemsbanker, dvs ekonomiska föreningar som driver bankrörelse, finns i dag i lagen om medlemsbanker. I promemorian föreslås att den lagen ska upphävas. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2020 men har ännu inte lett till någon proposition. 
Läs departementspromemorian


Riksdagsbeslut

Lägre kapitalkrav för privata aktiebolag
Riksdagen beslutade i november 2019 i enlighet med regeringens förslag om att införa att nya regler för aktiekapital i privata aktiebolag som sänks från 50 000 kronor till 25 000 kronor. Lagförslaget träder i kraft den 1 januari 2020.
Läs riksdagsbeslutet

Skärpta straffrättsliga sanktioner mot företag
I november 2019 beslutade riksdagen i enlighet med regeringens förslag som syftar till att säkerställa att det straffrättsliga regelverket för företag är effektivt, ändamålsenligt och modernt och att det är anpassat till Sveriges EU-rättsliga och övriga internationella åtaganden. De nya reglerna om bl.a företagsbot träder ikraft den 1 januari 2020
Läs riksdagsbeslutet.