Publikationer

Associationsrätt

Betänkanden och promemorior 

Ny! Ny associationsrättslig reglering för medlemsbanker  
Den associationsrättsliga regleringen för medlemsbanker, dvs. ekonomiska föreningar som driver bankrörelse, finns i dag i lagen om medlemsbanker. I promemorian föreslås att den lagen ska upphävas. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2020. 
Läs departementspromemorian