Associationsrätt

Associationsrätt

Utredningar

Bolaget som brottsverktyg (Dir 2021:115)
Regeringen har beslutat att tillsätta en utredning för att motverka att aktiebolag och andra företag används för att begå brott och oegentligheter. I uppdraget ingår bland annat att redovisa de för- och nackdelar som finns med nuvarande undantag från revisionsplikten för små aktiebolag respektive en återinförd revisionsplikt för sådana bolag; att utreda om Bolagsverkets kontrollerande roll kan stärkas i ett brottsförebyggande syfte; att överväga hur en skyldighet att ge in digitala årsredovisningar bör utformas och om tidsfristen för att ge in årsredovisningar bör kortas; samt att bedöma om bolagskapningar bör kriminaliseras. Bankföreningen har fått möjlighet att utse en expert i utredningen. Uppdraget ska redovisas senast den 22 juni 2023. Läs utredningenget ska, i den del som avser årsredovisningar i elektroniskt format, redovisas senast den 22 december 2022. Övriga delar ska redovisas senast den 22 juni 2023.
Läs utredningen

Betänkanden och promemorior 

Nytt! Digitala bolags- och föreningsstämmor (Ju2023/00484)
I en promemoria föreslås att det ska införas en möjlighet för aktiebolag och ekonomiska föreningar, inklusive bostadsrättsföreningar och kooperativa hyresrättsföreningar, att hålla en helt digital stämma. Ett bolag eller en förening som vill utnyttja denna möjlighet ska bestämma det i bolagsordningen respektive stadgarna. Kallelsen till en helt digital stämma ska innehålla uppgift om hur aktieägarna respektive medlemmarna ska gå till väga för att delta och rösta. Motsvarande möjlighet att hålla en digital stämma ska införas för sparbanker. Förslaget föreslås träda i kraft 1 januari 2024. Förslaget är föremål för remissförfarande till den 24 april 2023.
Läs promemorian

Digital ingivning av årsredovisningar (Dir. 2021:115)
En särskild utredare har i uppdrag att överväga och föreslå åtgärder som bland annat syftar till att motverka att aktiebolag och andra företag används för att begå brott och andra oegentligheter. Utredningens uppdrag omfattar bland annat gäller ingivning av års- och koncernredovisningar i elektroniskt format, vilket redovisas i separat form i en promemoria. Det är nu möjligt för de flesta aktiebolag att ge in sin årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket i ett elektroniskt format. Utredaren föreslår att det ska bli obligatoriskt med digital ingivning för dessa företag, medan de börsnoterade bolagen och andra företag som tillämpar den internationella normgivningen (IFRS) undantas. Inte heller s.k. finansiella företag och försäkringsföretag ska omfattas. Förslaget uppskattas komma att gälla för mer än 95 procent av samtliga aktiebolag. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2026 och tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2025. Förslaget är föremål för remiss till den 15 maj 2023. 
Läs promemorian