Associationsrätt

Associationsrätt

Betänkanden och promemorior 

Bolag och brott – några åtgärder mot oseriösa företag (SOU 2023:34)
Utredningen har haft i uppdrag att överväga och föreslå åtgärder som syftar till att motverka att aktiebolag och andra företag används för att begå brott och andra oegentligheter. Utredningen skulle bland annat redovisa för- och nackdelar med det nuvarande undantaget från revisionsplikten för små aktiebolag respektive en återinförd revisionsplikt för sådana bolag. I den delen anser utredningen att om revisionsplikten ska återinföras bör det ske stegvis under en övergångsperiod och satt det sker en återgång till den ordning som gällde före 2010 års reform. Utredningen föreslår också att Bolagsverket ska få ett tydligare kontrollerande uppdrag, att straffet för målvaktsförbudet skärps samt att företagskapningar kriminaliseras.
Läs utredningen

Digital ingivning av årsredovisningar (Dir. 2021:115)
En särskild utredare har i uppdrag att överväga och föreslå åtgärder som bland annat syftar till att motverka att aktiebolag och andra företag används för att begå brott och andra oegentligheter. Utredningens uppdrag omfattar bland annat gäller ingivning av års- och koncernredovisningar i elektroniskt format, vilket redovisas i separat form i en promemoria. Det är nu möjligt för de flesta aktiebolag att ge in sin årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket i ett elektroniskt format. Utredaren föreslår att det ska bli obligatoriskt med digital ingivning för dessa företag, medan de börsnoterade bolagen och andra företag som tillämpar den internationella normgivningen (IFRS) undantas. Inte heller s.k. finansiella företag och försäkringsföretag ska omfattas. Förslaget uppskattas komma att gälla för mer än 95 procent av samtliga aktiebolag. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2026 och tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2025. Förslaget har varit föremål för remissförfarande.
Läs promemorian

Regeringsförslag 

Digitala bolags- och föreningsstämmor (Prop. 2022/23:139
Regeringen föreslår att det ska införas en möjlighet för aktiebolag och ekonomiska föreningar, inklusive bostadsrättsföreningar och kooperativa hyresrättsföreningar, att hålla en helt digital stämma. Ett bolag eller en förening som vill utnyttja denna möjlighet ska bestämma det i bolagsordningen respektive stadgarna. Vidare föreslås att det, utan krav på stöd i bolagsordningen eller stadgarna, ska bli möjligt att hålla digitala stämmor, om extraordinära omständigheter kräver det. Förslaget föreslås träda i kraft 1 januari 2024.
Läs betänkandet