Redovisning

Redovisning

De redovisningsfrågor som Bankföreningen arbetar med gäller framför allt frågor avseende regler för redovisning i kreditinstitut. Redovisningsfrågorna behandlar dels internationella redovisningsstandarder (IFRS), dels nationella regler såsom lagbestämmelser, föreskrifter och allmänna råd samt rekommendationer och uttalanden.

Bankföreningen har under senare tid huvudsakligen arbetet med frågor relaterade till IFRS. Exempel på projekt som den internationella standardsättaren IASB (International Accounting Standards Board) jobbar med och som Bankföreningen anser vara viktiga för våra medlemmar, utgörs bland annat av

  • IBOR Reform and its Effects on Financial Reporting- Phase 2, som gäller övergången från en referensränta såsom till exempel Stibor till en alternativ referensränta
  • samt Dynamic Risk Management, som avser säkringsredovisning av portföljer med finansiella tillgångar.

EU-kommissionen gör 2020 en översyn av direktivet om upplysningar av icke-finansiell information (Non-Financial Reporting Directive; NFRD) som bland annat avser upplysningar om hållbarhetsfrågor vilket Bankföreningen uppfattar som viktigt för våra medlemmar.

Vad gör Bankföreningen?

För Bankföreningen är det centralt att verka för ett konkurrensneutralt regelverk på redovisningsområdet, så att inte de svenska normgivarna inför striktare krav för de svenska bankerna. Bankföreningens motparter i detta arbete utgörs främst av Justitiedepartementet, Finansdepartementet, Finansinspektionen samt Rådet för finansiell rapportering. I det internationella arbetet utgörs Bankföreningens motparter främst av International Accounting Standards Board (IASB), Europeiska Bankföreningen (EBF) och European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG).