Lagar & regelverk

Kapitalkrav

Kapitalkravsreglerna handlar främst om hur mycket kapital banker ska ha för att täcka sina risker, det vill säga risk för förlust i samband med utlåning och övrig verksamhet.

Bankerna ska enligt gällande regelverk uppfylla följande minimikapitalkrav: kärnprimärkapitalrelation på minst 4,5 procent, primärkapitalrelation på minst 6 procent samt en total kapitalrelation på minst 8 procent. Dessutom ska bankerna ha en kapitalkonserveringsbuffert som består av 2,5 procent kärnprimärkapital. Utöver dessa kapitalkrav fattar Finansinspektionen varje kvartal beslut om nivån på den kontracykliska bufferten. 

Finansinspektionen har också möjlighet att ställa krav på ytterligare buffertar - systemriskbuffert och buffert för systemviktiga institut. Finansinspektionen har beslutat att de tre största svenska bankerna ska ha ett totalt systemriskpåslag på 5 procent kärnprimärkapital. Detta innebär att de tre största svenska bankerna har bland de högsta kapitalkraven i Europa.  


Regelverken för kapital- och likviditetskrav

Den första 1 januari 2014 trädde det nuvarande europeiska regelverket för kapital- och likviditetskrav ikraft, CRR och CRD 4. Övervägande delen av regelverket för kapitaltäckning följer av EU-förordningen CRR och tillhörande tekniska standarder. Vissa bestämmelser, till exempel bestämmelser om kapitalbuffertar följer av EU-direktivet CRD 4 som har genomförts i svensk lagstiftning. CRR och CRD 4 baseras på det så kallade Basel 3-regelverket som är en internationell standard som tagits fram av Baselkommittén för banktillsyn.  

Det pågår nu två genomgripande förändringar av kapitaltäckningsreglerna. År 2017 beslutade Baselkommittén om ett förändringspaket som benämns Basel 4. Inom EU har man kommit överens om ett nytt europeiskt regelverk med namnet CRR 2/CRD 5. Båda dessa regelverk har stor betydelse för svenska bankers kapitaltäckning. En viktig frågeställning är i vilken grad kapitalkraven ska vara baserade på risken i en banks utlåning eller om riskokänsliga krav som bruttosoliditet eller kapitalgolv ska tillämpas.  

Bankföreningen arbetar löpande med att påverka kapitaltäckningsreglerna. Arbetet fokuserar både på de internationella på och de svenska reglernas utformning. Bankföreningen anser att det är viktigt att kapitalkraven tar hänsyn till vilken risk den enskilda banken har i sin verksamhet.

Se löpande uppdateringar om kapital- och likviditetskrav på EU-Nytt.