Hållbarhet

Hållbar byggbransch

Hållbar byggbransch är ett branschinitiativ bland banker och kreditinstitut i Sverige som syftar till att motverka ekonomisk kriminalitet i byggbranschen och verka för en sund konkurrens och att mänskliga rättigheter respekteras. I vår kreditgivning fördjupar vi kravställningen på vår kund och vill se en ökad kontroll och regelefterlevnad av underleverantörer i alla led.

Om initiativet

Initiativet har tagits fram av ett antal banker i nära samverkan med fastighets- och byggsektorn och har resulterat i ett antal gemensamma riktlinjer i bankernas kreditgivning som för kund innebär krav på ökad kontroll i alla leverantörsled. Varje bank beslutar enskilt om kravens detaljer och konsekvenser om kunden inte följer avtalade villkor. Riktlinjerna planeras att börja gälla under våren 2022 och kommer därefter att vidareutvecklas och förvaltas så att alla intressenter ska ha möjlighet att ansluta sig.

Bakgrundsproblematik

Det har länge funnits en problematik inom byggindustrin som avser skattefusk och annan brottslighet. Vid millennieskiftet avreglerades byggbranschen i syfte att uppnå en ökad konkurrens. Kontroller och lagstiftning fanns inte på plats i tillräcklig utsträckning, vilket resulterade i att skattefusket blev grövre och andra kriminella inslag uppstod på byggarbetsplatserna. Byggbolagens affärsmodell förändrades från att ha haft många anställda arbetare till att istället anlita underleverantörer i flera led.. När bankernas kunder investerar i byggnationer och renoveringar distribueras delvis utlånade pengar vidare till ett många gånger komplext nät av leverantörer och underentreprenörer.

Emellertid har digitala lösningar utvecklats som fångar information från de elektroniska personalliggare som enligt lag måste finnas på alla byggarbetsplatser. Identiteter och arbetsgivarsamband säkerställs på arbetarna som registrerar sig i personalliggarna, vilket möjliggör ökad kontroll av vilka företag som besöker byggarbetsplatserna. Bankerna begär digitala rapporter från kunderna som visar vilka underleverantörer som är verksamma på de byggarbetsplatser som finansierats och hur dessa underleverantörer lever upp till de krav som ställs. Bankerna har en process för att godkänna de digitala rapporterna.

 

Förväntningar på kunder inom bygg- och fastighetssektorn

Kunderna förväntas organisera sin verksamhet, utbilda personal och sätta rutiner för att säkerställa processer kring föranmälan och löpande uppföljning. Kunderna förväntas även agera på avvikelser vad gäller bristande föranmälan och brister gällande skatter, avgifter och andra myndighetskrav.

Kunderna förväntas digitalt rapportera relevant information med anledning av riktlinjerna i enlighet med en bankanpassad rapport. Rapportering sker enligt överenskommen periodicitet. Eventuella avvikelser förväntas vara kommenterade och vidtagna åtgärder ska redovisas.

Kunderna förväntas vidare ta ansvar för fysisk arbetsmiljö och skalskydd, samt låta utföra fysiska arbetsplatskontroller enligt vid var tid gällande praxis i byggbranschen.

 

Gemensamma riktlinjer

Bankernas överenskommelse omfattar fyra gemensamma riktlinjer.

1. Kontrollsystem och rapportering

Entreprenörer på en byggarbetsplats är enligt svensk lag skyldig att föra en elektronisk personalliggare. Kunden ska se till att den elektroniska personalliggaren på byggarbetsplatsen stöds av ett system som entreprenören och samtliga underleverantörer ska vara anslutna till.

Systemet ska säkerställa identitet och arbetsgivarsamband och innehålla den information som krävs för att kunna uppfylla bankernas kravställning enligt punkt 2–4 nedan. Systemet kan vara ID06 LOA2 med anslutning till ID06 kontrollsystem och rapporter, eller annat likvärdigt system med avseende på säkerhets- och funktionskrav samt rapportering som kreditgivaren godkänner.

Kommentar

Projektet har tagit fram standarder som rapporter kan kvalitetssäkras mot. Kvalitetssäkringen kan erbjudas av Hållbar byggbransch förvaltning genom Bankföreningens dotterbolag Bankinfrastruktur i Sverige AB.

2. Obligatorisk föranmälan

Kunden förbinder sig att se till att företag som bedriver byggverksamhet på en arbetsplats ska vara föranmälda på arbetsplatsen. Krav på föranmälan innebär att det ska finnas tid att kontrollera leverantörer innan de ges tillträde till byggarbetsplatsen. Föranmälan och kontroll av leverantörsföretag bedöms vara en särskilt viktig förutsättning för att motverka att företag som ägnar sig åt otillbörlig konkurrens anlitas.

Kommentar

Det finns vissa kategorier av besökare på en arbetsplats som bör undantas föranmälningsplikten. Kontrollanter och korta transporter undantas t ex från kravet på registrering i den elektroniska personalliggaren och undantas därför från kravet på föranmälan. Kontroll av underleverantörer tar tid, ibland flera veckor. Det kan ibland mycket snabbt behövas en viss kompetens på en arbetsplats, något som i så fall behöver förklaras för bankerna precis som alla andra avvikelser.

3. Svensk F-skatt m.m.

Kunden och dess underentreprenörer ska, senast vid arbetets påbörjande och under hela entreprenadtiden, vara godkända för och ha svensk F-skatt och får inte ha några restförda skatter eller avgifter hos myndigheter. Om det krävs enligt svensk lag, ska de även vara arbetsgivarregistrerade och betala svenska arbetsgivaravgifter.

4. Kontroller av skalskydd och arbetsmiljö

Banken har rätt att begära att kunden genomför kontroller av skalskydd och arbetsmiljö. Kunden ska på bankens begäran ge insyn i sådana kontroller, såväl som i Arbetsmiljöverkets kontroller, där sådana har utförts.

Kommentar

Förväntansbilden är att fastighets- och byggsektorn tillser att sådana kontroller utförs stickprovsvis med viss periodicitet.