Skattefrågor

Skatterätt

Betänkanden och promemorior

Riskskatt för vissa kreditinstitut
I en promemoria föreslås att vissa kreditinstitut ska betala en riskskatt till staten eftersom de bedöms att vid en finansiell kris riskera att orsaka väsentliga indirekta kostnader för samhället. Riskskatten ska därför utgå om ett kreditinstitut har skulder vid beskattningsårets ingång som är hänförliga till verksamhet som kreditinstitutet bedriver i Sverige och summan av dessa skulder vid beskattningsårets ingång överstiger ett gränsvärde. Om kreditinstitutet ingår i en koncern ska gränsvärdet gälla sammantaget för alla kreditinstitut i koncernen. Gränsvärdet föreslås uppgå till 150 miljarder kronor för beskattningsår som påbörjas under år 2022. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2022 och tillämpas första gången för beskattningsår som påbörjas efter den 31 december 2021. Förslaget har varit föremål för remissförfarande och har ännu inte lett till en proposition.
Läs promemorian
Läs Bankföreningens remissvar

Förslag till ny källskatt på utdelningar
I en promemoria lämnar regeringen förslag till ett effektivt och modernt regelverk avseende källskatt på utdelningar till personer som inte är obegränsat skattskyldiga i Sverige. Benämningen ”kupongskatt” tas bort och ersätts av benämningen ”källskatt på utdelningar”. Skatten föreslås anpassas till vad som gäller för inkomstskatt i övrigt och med beaktande av internationalisering och digitalisering. Källskattesystemet ska utformas för att hålla nere kostnaderna för de skattskyldiga och myndigheter samt för att minimera risken för fel och fusk. De materiella bestämmelserna om skattskyldighet, skattepliktig utdelning, skattesats m.m. avseende källskatten på utdelning tas in i en särskild lag, lagen om källskatt på utdelning, medan förfarandereglerna i huvudsak tas i in skatteförfarandelagen. Förslaget har varit föremål för remissförfarande och har ännu inte lett till en proposition.
Läs promemorian
Läs Bankföreningens remissyttrande

En ny mervärdesskattelag
En utredning har gjort en författningsteknisk genomgång av mervärdesskattelagen och har föreslagit att den befintliga mervärdesskattelagen ersätts av en ny lag med en tydligare och mer överskådlig struktur som också är bättre anpassad till mervärdesskattedirektivet. En viss modernisering av språket har också föreslagits. Förslaget har varit föremål för remissförfarande.
Läs betänkandet
Läs Bankföreningens remissvar

Riksdagsbeslut

Nytt! Motåtgärder på skatteområdet mot icke samarbetsvilliga jurisdiktioner och vissa andra inkomstskattefrågor
Riksdagen har fattat beslut om att införa regler som motverkar att icke samarbetsvilliga jurisdiktioner tillämpar metoder som inte uppfyller internationella standarder och granskningskriterier. Förslaget innebär att ett företag inte får dra av ränteutgifter för en skuld till ett företag som hör hemma i en jurisdiktion som är upptagen i en gällande och offentliggjord förteckning över stater eller jurisdiktioner utanför Europeiska unionen som medlemsstaterna gemensamt har bedömt vara icke samarbetsvilliga på skatteområdet. Reglerna träder i kraft den 1 januari 2021.
Läs riksdagens beslut

Nytt! Vissa ändringar i skattelagstiftningen till följd av resolutionsregelverket
Riksdagen har beslutat att åtgärder som genomförs i ett företag i resolution inte ska medföra skatteeffekter som minskar möjligheten till en framgångsrik utgång av resolutionsförfarandet. Resolution är ett sätt att rekonstruera eller avveckla särskilda finansiella verksamheter som till exempel banker. Staten tar kontroll över ett företag i resolution istället för att en sådant företag går i konkurs, med stora kostnader för samhället som följd.
Läs riksdagens beslut