Skattefrågor

Skatterätt

Utredningar

Genomförande av EU-direktiv om offentlig land-för-land-rapportering och några frågor om års- och koncernredovisningar
En särskild utredare ska analysera och föreslå vilka författningsändringar som behövs i syfte att anpassa svensk rätt till det EU-direktiv om offentlig land-för-land-rapportering som antas inom kort. Direktivet väntas innebära att multinationella företag som bedriver verksamhet i EU och har en omsättning som överstiger 750 miljoner euro i en särskild rapport ska offentliggöra den skatt de betalar tillsammans med annan relevant skatterelaterad information. Rapporterna ska ge allmänheten tillgång till och möjlighet att bedöma informationen. Utredaren ska även bedöma två frågor om redovisning och en fråga om koncerndefinitioner. Uppdraget ska redovisas senast den 1 juni 2022.
Läs kommittédirektivet

Nytt En uppföljning av de nya skattereglerna för företagssektorn
En särskild utredare ska följa upp och se över vissa frågor med anledning av de nya skattereglerna för företagssektorn som trädde i kraft den 1 januari 2019. Utredaren ska bl.a. överväga om kvarstående negativa räntenetton ska fastställas till sin storlek vid uppkomsten och om de ska kunna behållas längre tid än sex år, överväga alternativa eller ytterligare möjligheter till koncernutjämning avseende avdragsunderlag för negativa räntenetton samt följa upp och analysera den rättspraxis som finns avseende räntedefinitionen och vid behov lämna förslag på förändringar av  definitionen. Utredaren ska också utvärdera hur bestämmelserna om valutasäkring bör ändras så att de blir anpassade till de redovisningsmässiga reglerna, analysera behovet och lämpligheten av ett infrastrukturundantag, analysera om syftet med den generella ränteavdragsbegränsningen uppnås; hur regeln påverkar Sveriges konkurrenskraft samt om reglerna förebygger skatteplanering på avsett sätt och inte kan kringgås. Uppdraget ska redovisas senast den 1 november 2023. Bankföreningen har fått möjlighet att utse en expert i utredningen. 
Läs utredningsdirektivet

Betänkanden och promemorior

Nytt Skatteverkets promemoria Ändrad beskattning av inlösen- och återköpsförfarandenFinansdepartementet har remitterat Skatteverkets promemoria Ändrad beskattning av inlösen- och återköpsförfaranden. Förslaget är föremål för remissförfarande och har ännu inte lett till en proposition.
Läs promemorian

Förslag till ny källskatt på utdelningar 
I en promemoria lämnar regeringen förslag till ett effektivt och modernt regelverk avseende källskatt på utdelningar till personer som inte är obegränsat skattskyldiga i Sverige. Benämningen ”kupongskatt” tas bort och ersätts av benämningen ”källskatt på utdelningar”. Skatten föreslås anpassas till vad som gäller för inkomstskatt i övrigt och med beaktande av internationalisering och digitalisering. Källskattesystemet ska utformas för att hålla nere kostnaderna för de skattskyldiga och myndigheter samt för att minimera risken för fel och fusk. De materiella bestämmelserna om skattskyldighet, skattepliktig utdelning, skattesats m.m. avseende källskatten på utdelning tas in i en särskild lag, lagen om källskatt på utdelning, medan förfarandereglerna i huvudsak tas i in skatteförfarandelagen. Förslaget har varit föremål för remissförfarande och har ännu inte lett till en proposition. 
Läs promemorian 
Läs Bankföreningens remissyttrande  

En ny mervärdesskattelag 
I en lagrådsremiss föreslås en ny mervärdesskattelag som ersätter den nuvarande mervärdesskattelagen. Den föreslagna lagen utgör en omarbetning av den nuvarande mervärdesskattelagen i syfte att göra regleringen mer lättförståelig och lättillämpad. Den nya lagen får en ny struktur, moderniseras språkligt och anpassas till mervärdesskattedirektivets begrepp, struktur och systematik. I den nya lagen införs även bestämmelserna i lagen om särskilda ordningar för mervärdesskatt för distansförsäljning av varor och för tjänster samt vissa bestämmelser i lagen om frihet från skatt vid import, m.m. som endast avser mervärdesskatt. Vidare föreslås följdändringar i flera lagar. Den nya lagen och övriga lagändringar föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.
Läs lagrådsremissen