Publikationer

Värdepappersrätt

Utredningar

Mer ändamålsenliga regler för kontoföring av finansiella instrument och avveckling
En särskild utredare ska göra en översyn av reglerna om kontoföring av finansiella instrument och anslutande regelverk i ljuset av den tekniska utvecklingen och den ökade integreringen av Europas värdepappersmarknader. Utredningen ska bland annat föreslå de författningsändringar som krävs för att harmonisera värdepappersmarknadens efterhandelsprocesser till europeiska standarder och möjliggöra en eventuell svensk anslutning till den europeiska plattformen för värdepappersavveckling (Target2-Securities). Uppdraget ska redovisas senast den 15 december 2023.
Läs kommittédirektiven

Regeringsförslag

En pilotordning för distribuerad databasteknik
I en proposition lämnas förslag om vissa ändringar i kontoföringslagen och lagen om värdepappersmarknaden med anledning av EU:s förordning om en pilotordning för distribuerad databasteknik. Förordningen börjar tillämpas den 23 mars 2023. Lagändringarna föreslås träda i kraft samma dag.
Läs propositionen
Läs Bankföreningens remissvar till utredningen

Ett likviditetsverktyg för fonder I en lagrådsremiss lämnas förslag om att reglera fondbolags användning av ett s.k. likviditetsverktyg, som brukar kallas swingpricing. Syftet med swingpricing är att motverka att de befintliga eller kvarvarande fondandelsägarna påverkas negativt av transaktionskostnader som uppstår för en värdepappersfond vid stora nettoinflöden eller nettoutflöden i fonden. Ett annat syfte är att göra värdepappersmarknaden mindre störningskänslig och därmed bidra till att värna den finansiella stabiliteten. Förslaget innebär att Finansinspektionen ska få ge tillstånd att använda swingpricing under vissa förutsättningar. Detta ska gälla även för förvaltningsbolag när de förvaltar värdepappersfonder och AIF-förvaltare när de förvaltar specialfonder. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 maj 2023.
Läs lagrådsremissen 
Läs Bankföreningens remissvar till utredningen