Publikationer

Värdepappersrätt

Utredningar

NY! Ett nytt regelverk om säkerställda obligationer
I december 2019 fick en särskild utredare i uppdrag att lämna förslag till lagändringar som följer av ett nytt regelverk om säkerställda obligationer, bestående av ett nytt direktiv och ändring av EU-förordning om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012. Utredaren ska bl.a. lämna förslag till lagändringar som krävs för att i svensk rätt genomföra det nya EU-direktivet, och komplettera och anpassa svensk rätt till ändringarna av EU-förordningen.Uppdraget ska redovisas senast den 31 oktober 2020.
Läs kommittédirektiven

Ett nytt regelverk om kapitaltäckning för värdepappersbolag
Inom kort förväntas Europeiska unionen besluta om ett nytt regelverk om kapitaltäckning för värdepappersbolag, bestående av en ny förordning och ett nytt direktiv. Värdepappersbolag är företag som har tillstånd att driva värdepappersrörelse men som inte är kreditinstitut. En särskild utredare ska bl a lämna de förslag till lagändringar som krävs för att anpassa och komplettera svensk rätt till den nya EU-förordningen, och genomföra det nya EU-direktivet i svensk rätt. Vidare ska utredaren se till att regelverket annpassas till svenska förhållanden, framför allt genom att analysera behovet av proportionalitet i olika avseenden, t.ex. i fråga om Finansinspektionens tillsyn över värdepappersbolag och krav på bolagsstyrning, Uppdraget ska redovisas senast den 28 februari 2020.
Läs kommittédirektiven

Betänkanden och promemorior 

Främjande av gröna obligationer
Utredningen om gröna obligationer överlämnade sitt betänkande till regeringen i januari 2018. I syfte att främja utvecklingen av en hållbar finansmarknad har en särskild utredare haft i uppdrag att analysera och lämna förslag på hur marknaden för gröna obligationer kan utvecklas. En grön obligation är en obligation där intäkterna investeras i projekt som är miljövänliga, t.ex. i projekt som bidrar till åtgärder för klimatet. Utredaren ska ta fram exempel på projekttyper som skulle kunna finansieras med gröna obligationer. Förslaget har ännu inte lett till någon proposition.
Läs betänkandet
Läs Bankföreningens remissyttrande


Riksdagsbeslut
 

Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om värdepapperisering
Riksdagen beslutade i november 2019 i enlighet med regeringens förslag om en ny lag och lagändringar som ska komplettera bestämmelserna i EU:s förordning om värdepapperisering. Lagen och lagändringarna börjar gälla 1 februari 2020. En av lagändringarna börjar gälla 1 januari 2020.
Läs riksdagsbeslutet

Aktivitetsgrad i fondförvaltning
Riksdagen fattade i juni 2019 beslut om regeringens förslag som syftar till att komma till rätta med brister med så kallade dolda indexfonder. Med förslaget blir det svårare att framställa en fond som aktivt förvaltad om den i själva verket förvaltas passivt. Förslaget innebär att det ställs krav på fondförvaltare att lämna information om aktivitetsgrad i fondförvaltningen i förhållande till ett s.k. relevant jämförelseindex. Informationen ska beskriva hur förvaltningen av fonden bedrivs och varför det index som används är relevant. De nya reglerna träder ikraft den 1 januari 2020. 
Läs riksdagsbeslutet