Publikationer

Värdepappersrätt

Utredningar

Ett nytt regelverk om kapitaltäckning för värdepappersbolag
Inom kort förväntas Europeiska unionen besluta om ett nytt regelverk om kapitaltäckning för värdepappersbolag, bestående av en ny förordning och ett nytt direktiv. Värdepappersbolag är företag som har tillstånd att driva värdepappersrörelse men som inte är kreditinstitut. En särskild utredare ska bland annat lämna de förslag till lagändringar som krävs för att anpassa och komplettera svensk rätt till den nya EU-förordningen, och genomföra det nya EU-direktivet i svensk rätt. Vidare ska utredaren se till att regelverket anpassas till svenska förhållanden, framför allt genom att analysera behovet av proportionalitet i olika avseenden, t.ex. i fråga om Finansinspektionens tillsyn över värdepappersbolag och krav på bolagsstyrning. Uppdraget ska redovisas senast den 28 februari 2020.
Läs kommittédirektiven

Betänkanden och promemorior 

Främjande av gröna obligationer 
Utredningen om gröna obligationer överlämnade sitt betänkande till regeringen i januari 2018. I syfte att främja utvecklingen av en hållbar finansmarknad har en särskild utredare haft i uppdrag att analysera och lämna förslag på hur marknaden för gröna obligationer kan utvecklas. En grön obligation är en obligation där intäkterna investeras i projekt som är miljövänliga, till exempel i projekt som bidrar till åtgärder för klimatet. Utredaren ska ta fram exempel på projekttyper som skulle kunna finansieras med gröna obligationer. 
Läs betänkandet 
Läs Bankföreningens remissyttrande


Regeringsförslag
 

Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om värdepapperisering
I en lagrådsremiss publicerad i september 2019 föreslår regeringen ytterligare lagstiftningsåtgärder med anledning av förordningen om värdepapperisering. Det föreslås att den nuvarande lagen med kompletterande bestämmelser till den förordningen, som trädde ikraft 1 januari 2019, ska upphävas och ersättas av en ny lag. I promemorian föreslås att bestämmelserna i den nuvarande lagen överförs till den nya lagen och nya bestämmelser om FI:s utrednings- och tillsynsbefogenheter, om ingripanden och sanktioner vid överträdelser av förordningen samt om avgifter för att bekosta FI:s verksamhet enligt förordningen. Den nya lagen och lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 februari 2020.
Läs propositionen


Riksdagsbeslut

Aktivitetsgrad i fondförvaltning
Riksdagen fattade i juni 2019 beslut om regeringens förslag som syftar till att komma till rätta med brister med så kallade dolda indexfonder. Med förslaget blir det svårare att framställa en fond som aktivt förvaltad om den i själva verket förvaltas passivt. Förslaget innebär att det ställs krav på fondförvaltare att lämna information om aktivitetsgrad i fondförvaltningen i förhållande till ett s.k. relevant jämförelseindex. Informationen ska beskriva hur förvaltningen av fonden bedrivs och varför det index som används är relevant. De nya reglerna träder ikraft den 1 januari 2020.
Läs riksdagsbeslutet

Kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordning
Riksdagen beslutade i maj 2019 i enlighet med regeringens förslag om en ny lag med kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordning, som bland annat ska innehålla de bestämmelser om utrednings- och ingripandebefogenheter som prospektförordningen föreskriver att medlemsstaterna ska införa. Den nya lagen och de lagändringar som föranleds av prospekt förordningen träder i kraft samma dag som prospektförordningen ska tillämpas i sin helhet, den 21 juli 2019.
Läs riksdagsbeslutet

Direktivet om ett ökat aktieägarengagemang – Förslag till genomförande i svensk rätt
Riksdagen beslutade i enlighet med regeringens förslag att verksamheten hos institutionella investerare och kapitalförvaltare ska göras mer transparent genom att de offentliggör sina principer för aktieägarengagemang.. Institutionella investerare ska också offentliggöra delar av sina investeringsstrategier och överenskommelser med kapitalförvaltare. Kapitalförvaltare ska lämna årliga redogörelser till de institutionella investerare som de träffat överenskommelser med. De nya reglerna trädde ikraft 10 juni 2019.
Läs riksdagsbeslutet