Publikationer

Värdepappersrätt

Riksdagsbeslut

Ett nytt regelverk om säkerställda obligationer
Riksdagen har beslutat om nödvändiga lagändringar och anpassningar för att genomföra EU:s nya regelverk om säkerställda obligationer. Ändringar sker framför allt i lagen om utgivning av säkerställda obligationer, bland annat i form av informations- och rapporteringskrav, bestämmelser om en särskild likviditetsbuffert samt ändringarna av bestämmelserna om belåningsgrader och kravet på övervärde. Ändringarna träder i kraft den 8 juli 2022 med vissa ikraftträdande- och övergångsbestämmelser.
Läs riksdagsbeslutet

Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om återhämtning och resolution av centrala motparter
Riksdagen har beslutat om en ny lag med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om återhämtning och resolution av centrala motparter. Det innebär i huvudsak att Riksgäldskontoret utses till resolutionsmyndighet, det införs möjlighet till två temporära statliga stöd till centrala motparter, att de nya stöden ska finansieras av stabilitetsfonden och det införs bestämmelser om ingripande mot personer som ingår i ledningen för en central motpart när den centrala motparten har åsidosatt vissa skyldigheter enligt EU-förordningen. Beslutet innebär förändringar i lagen om förebyggande statligt stöd till kreditinstitut, lagen om värdepappersmarknaden, samt offentlighets- och sekretesslagen. Lagändringarna träder i kraft den 12 augusti 2022.
Läs riksdagsbeslutet