Publikationer

Värdepappersrätt

Utredningar

Ett likviditetsverktyg för fonder och en pilotordning för distribuerad databasteknik
I en promemoria lämnas förslag om att reglera fondbolags användning av ett s.k. likviditetsverktyg, som brukar kallas swing pricing. Syftet med swing pricing är att motverka att de befintliga eller kvarvarande fondandelsägarna påverkas negativt av transaktionskostnader som uppstår för en värdepappersfond vid stora nettoinflöden eller nettoutflöden i fonden. Ett annat syfte är att göra värdepappersmarknaden mindre störningskänslig och därmed bidra till att värna den finansiella stabiliteten. Förslaget innebär att Finansinspektionen ska få ge tillstånd att använda swing pricing under vissa förutsättningar. Detta ska gälla även för förvaltningsbolag när de förvaltar värdepappersfonder och AIF-förvaltare när de förvaltar specialfonder. I promemorian föreslås även ändringar i kontoföringslagen och lagen om värdepappersmarknaden med anledning av EU:s förordning om en pilotordning för distribuerad databasteknik. Förordningen börjar tillämpas den 23 mars 2023. Lagändringarna som gäller fondförvaltare och fonder föreslås träda i kraft den 1 april 2023. Förslaget är föremål för remissförfarande.
Läs promemorian