Publikationer

Värdepappersrätt

Betänkanden och promemorior

Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om återhämtning och resolution av centrala motparter
I en promemoria föreslås en ny lag med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om återhämtning och resolution av centrala motparter. Finansinspektionen föreslås utses till behöriga myndighet Riksgäldskontoret till resolutionsmyndighet. Promemorian föreslår också att två temporära statliga stöd till centrala motparter införs. Promemorian föreslår att bestämmelser om ingripandeåtgärder och sanktioner vid överträdelser av förordningen införs i den kompletterande lagen samt lämnar förslag om överklagandemöjligheter, övergångsbestämmelser och följdändringar i annan lagstiftning. Den nya lagen och ändringar i befintlig lagstiftning föreslås träda i kraft den 12 augusti 2022. Förslaget är föremål för remissförfarande till den 3 maj 2021.
Läs betänkandet

Ett nytt regelverk om säkerställda obligationer
En utredning lämnar förslag om vilka lagändringar som är nödvändiga, samt vilka andra anpassningar som behövs, för att genomföra EU:s nya regelverk om säkerställda obligationer. Utredningen föreslår framför allt ändringar i ändringar i lagen om utgivning av säkerställda obligationer, bland annat i form av informations- och rapporteringskrav, bestämmelser om en särskild likviditetsbuffert samt ändringarna av bestämmelserna om belåningsgrader och kravet på övervärde. Förslaget har varit föremål för remissförfarande.
Läs betänkandet
Bankföreningens remissvar

Nya kapitaltäckningsregler för värdepappersbolag
Utredningen presenterar förslag och överväganden till de lagändringar som behövs för att anpassa och komplettera svensk rätt till värdepappersbolagsförordningen och att genomföra värdepappersbolagsdirektivet. Utgångspunkten är att det nya regelverket är tillämpligt på samtliga värdepappersbolag. En av de huvudsakliga ändringarna är ett nytt sätt att beräkna kapitalkraven, vilket är anpassat till riskerna i den verksamhet som är typisk för värdepappersbolag. Med något undantag föreslås ändringarna träda i kraft den 26 juni 2021. Förslaget har varit föremål för remissförfarande.
Läs lagrådsremissen

Främjande av gröna obligationer
Utredningen om gröna obligationer överlämnade sitt betänkande till regeringen i januari 2018. I syfte att främja utvecklingen av en hållbar finansmarknad har en särskild utredare haft i uppdrag att analysera och lämna förslag på hur marknaden för gröna obligationer kan utvecklas. En grön obligation är en obligation där intäkterna investeras i projekt som är miljövänliga, t.ex. i projekt som bidrar till åtgärder för klimatet. Utredaren ska ta fram exempel på projekttyper som skulle kunna finansieras med gröna obligationer. Förslaget har varit föremål för remissförfarande och har ännu inte lett till en proposition.
Läs betänkandet