Single Euro Payments Area (SEPA)

SEPA

Single Euro Payment Area, SEPA, är ett initiativ inom EU som ska stärka den europeiska integrationen och Europas konkurrenskraft internationellt genom en enhetlig betalningsstruktur för alla eurobetalningar som utförs elektroniskt. Lokala betaltjänster i euro ska ersättas med standardiserade regelverk för betalningar, vilket ska bidra till bättre service, mer effektiva betaltjänster och billigare alternativ för betalningar.

SEPA är en viktig del i att förverkliga EU:s vision om att skapa en gemensam inre marknad för Europa. EU-kommissionen, som är den politiskt drivande kraften i SEPA, grundlade tankarna redan år 1990 genom rapporten "Making Payments in the Internal Market" som beskriver visionen om en enhetlig betalningsmarknad.

Nu har den visionen förverkligats. Anpassningen till SEPA har inneburit att vi idag kan skicka och ta emot kontantlösa betalningar i euro till vilken mottagare som helst i Europa med enhetliga betaltjänster och med samma grundläggande villkor, rättigheter och skyldigheter som det fungerar på nationell nivå idag. Med SEPA är det inte längre någon skillnad mellan nationella och gränsöverskridande betalningar i euro.

Vilka länder ingår i SEPA?

I SEPA ingår alla 28 EU-länderna samt Island, Norge, Liechtenstein, Monaco, Schweiz och San Marino. Utvecklingen av SEPA sker i första hand i de länder som har euro som nationell valuta, den så kallade eurozonen. Men även europeiska länder utanför eurozonen, som till exempel Sverige, deltar.

Vad består SEPA av?

  • den gemensamma valutan, euro
  • en enda uppsättning av betaltjänster för betalningar i euro – gireringar, autogiro och  kortbetalningar
  • gemensamma tekniska standarder
  • gemensam affärspraxis
  • en harmoniserad rättslig bas
  • kontinuerlig utveckling av nya kundinriktade tjänster

Vem driver arbetet?

Arbetet drivs av EU-kommissionen tillsammans med Europas banker. Den europeiska banksektorn bildade år 2002 den självreglerande organisationen European Payments Council (EPC)  för att etablera en lämplig ledningsstruktur med alla berörda parter på EU-nivå. Organisation består idag av 74 medlemmar; europeiska banker och bankföreningar från EU:s medlemsländer samt Island, Norge, Liechtenstein, Monaco, Schweiz och San Marino.

I  slutet av 2013 inrättades Euro Retail Payments Board (ERPB) som leds av företrädare på hög nivå inom den Europeiska centralbanken (ECB). ERPB ska bidra till och underlätta för den fortsatta utvecklingen av en integrerad och konkurrenskraftig marknad för eurobetalningar. Inom ramen för ERPB har länderna i euroområdet inrättat särskilda nationella organisationer för att samordna SEPA på nationell nivå. De består huvudsakligen av regeringsrepresentanter, nationella bankorganisationer, slutanvändarorganisationer och centralbanker.

ECB är även övervakare av betalningssystemet och katalysator för ny utveckling samt deltar som observatör i de flesta grupper inom EPC. Även nationella myndigheter engagerar sig i SEPA.

Den europeiska sektorn för clearing och avveckling har också en viktig roll genom att säkerställa att alla mottagare i euroområdet kan nås med SEPA's betaltjänster. Olika leverantörer av infrastruktur, som kortföretag, European Automated Clearing House Association (EACHA) och EBA Clearing deltar aktivt i detta arbete.

De viktigaste delarna i SEPA

De nya betaltjänster som banksektorn erbjuder sina kunder är baserade på nya regler, praxis och standarder för eurobetalningar.

EPC har utformat regelböcker för nya standarder och regler för betalningar och ett ramverk inom vilket bankerna kan utveckla de nya betaltjänsterna.

Följande tre delar har arbetats fram:

  • Regelbok för SEPA-girering (SEPA Credit Transfer)
  • Regelbok för SEPA-autogiro (SEPA Direct Debet)
  • Ramverk för SEPA-kortbetalningar (har numera upphört).

Med de anpassade tjänsterna för girering i euro, är det lika enkelt att betala fakturor i euro till ett annat land inom Europa som i det egna landet.

Autogiro innebär att man kan ge företag i andra länder inom Europa behörighet att debitera sitt konto i hemlandet. Betalning genom SEPA:s autogirotjänst görs då i euro. Samtliga autogirotjänster som erbjuds i euro ska anpassas till SEPA Direct Debit. Autogirotjänster i andra valutor berörs ej.

I de länder som idag inte har euro som nationell valuta är det frivilligt för bankerna att erbjuda en SEPA autogiro tjänst.

När det gäller kortbetalningar innebär SEPA ökad säkerhet. Kort som ges ut inom SEPA-området ska ha ett särskilt chip, så kallat EMV-chip, samt en pin-kod för säker identifiering.

När är arbetet med SEPA klart?

Arbetet med SEPA har hittills byggt på frivilliga insatser och självreglering av marknaden. Men för att få samtliga eurobetalningar att gå över till de gemensamma regelverken infördes - genom en EU-förordning - ett slutdatum (End Date) för när alla eurobetalningar inom SEPA ska vara anpassade. För länder inom eurozonen anpassades samtliga eurobetalningar till SEPA i februari 2014. För länder utanför eurozonen sattes slutdatum till oktober 2016.

Svenska Bankföreningens roll

Bankföreningen samordnar det svenska deltagandet i European Payments Council och har direktkontakt med såväl internationella myndigheter som EU-kommissionen och den europeiska centralbanken samt finansdepartementet och de svenska myndigheterna. Bankföreningen bevakar så att det inte innebär en försämring för svenska kunder jämfört med tidigare.

Bankföreningen leder också en svensk styrgrupp med representanter för bankerna för att samordna den svenska bankmarknadens anpassning till SEPA. Vidare deltar bankföreträdare och Bankföreningen i ett flertal arbets- och supportgrupper inom EPC. Styrgruppen samordnar allt nationellt arbete och den svenska representationen i EPC. De större bankerna på den svenska marknaden är representerade i styrgruppen. Riksbanken och PAN Nordic Card Association deltar som observatörer.

Bankföreningen har  utsetts till National Adherence Support Organisation (NASO) för Sverige. Detta innebär att Bankföreningen är knutpunkten mellan bankerna och EPC vad gäller undertecknande av anslutningsavtal (Adherence Agreement) för SEPA's betaltjänster.