Betalningar

PSD 2

PSD2, även kallat det andra betaltjänstdirektivet, ska underlätta gränsöverskridande betalningar och andra finansiella tjänster inom EU samt öka konkurrensen inom sektorn genom att främja nya innovativa betalningar.

Det andra betaltjänstdirektivet publicerades i december 2015 och trädde i kraft 13 januari 2016. Målet var att direktivet skulle vara genomfört i samtliga medlemsstater den 13 januari 2018 men vid den tidpunkten hade dock endast åtta medlemsstater antagit lagstiftning. 

I Sverige presenterade regeringen sin proposition den 30 januari 2018. I propositionen föreslås att en ny lagstiftning i enlighet med direktivet ska gälla från och med den 1 maj 2018. Liksom flera andra av medlemsstaterna är Sverige försenad med att genomföra direktivet, som exempel kan nämnas att Nederländerna kommer att anta sin lag först under andra halvåret 2018.

I direktivet har den Europeiska Banktillsynsmyndigheten, European Banking Authority, fått mandat att ta fram kompletterande lagstiftning om betaltjänster. Det stora flertalet av dessa mandat är redan antagna och publicerade av antingen EBA eller EU-kommissionen samt antagna av Europaparlamentet och Rådet. De trädde ikraft samtidigt som direktivet den 13 januari 2018.

Regeltekniska standarder
Tre av dessa mandat är så kallade regeltekniska standarder, Regulatory Technical Standards, RTS. En av de mest centrala standarderna avser så kallad "stark kundautentisering och säker kommunikation under PSD2”. Denna standard börjar gälla  från och med den 14 september 2019. Standarden reglerar hur banker och andra kontoförvaltande institut ska förhålla sig till tredjepartsaktörer - institut som nyttjar bankernas gränssnitt - för sina egna betaltjänster och hur kommunikationen mellan banken och tredjepartsaktören ska gå till för att möta säkerhetskraven enligt standaren.

Bankföreningens arbete
Bankföreningen har – i samråd med medlemsföretagen – bevakat framtagandet av PSD2 och hur direktivet genomförts i svensk rätt. Bankföreningen var företrädd i den statliga utredning som lade fram sitt slutbetänkande "Betaltjänster, förmedlingsavgifter och grundläggande betalkonton" (SOU 2016:53) den 31 augusti 2016.

Bankföreningen lämnade sitt remissyttrande till Finansdepartementet den 5 december 2016, länk till yttrandet finns här.