Svensk framtida betalningsinfrastruktur

Ny nordisk betalningsinfrastruktur

Stora förändringar sker nu inom betalningsområdet. Ändrade kundbeteenden skapar förväntningar på snabba, säkra och mer effektiva betalningstjänster. EU:s andra betaltjänstdirektiv, PSD2, möjliggör för nya aktörer och ökar konkurrensen på betalmarknaden. Den snabba teknikutvecklingen och nya internationella standarder som SEPA (Single Euro Payment Area) och ISO20022, ger möjlighet att ta fram nya moderna och kundvänliga tjänster.

För att möta kundernas behov och efterfrågan av nya produkter och tjänster inom betalområdet planeras för en ny nordisk betalningsinfrastruktur i Sverige, Danmark och Finland. Den nya planerade infrastrukturen för betalningar ska skapa bättre förutsättningar för innovation och utveckling av nya betalprodukter och betaltjänster. För kunder innebär det förenklad hantering av gränsöverskridande betalningar och tillgång till nya innovativa betalningslösningar på sikt. För bankerna är fördelarna exempelvis lägre drift-, underhålls- och utvecklingskostnader när det blir färre clearingsystem samt internationella standardiserade format. Bankerna på den svenska betalmarknaden behöver anpassa existerande betalprodukter och/eller ta fram nya. Den nya planerade betalningsinfrastrukturen kommer att ersätta Bankgirosystemet och Dataclearingen. 

Regelverket är tänkt att bli obligatoriskt för instituten att följa för interbankbetalningar oavsett hur betalningen initieras av betalaren. Ambitionen är att den första transaktionen i den nya betalningsinfrastrukturen kommer att behandlas under år 2021 och varje land kommer att ha en egen transformationsplan. I Sverige planeras transformationen att inledas 2021 med Credit Transfer och beräknas pågå minst till år 2023. Det kommer även att innebära ett införande av Credit Transfer Instant och så småningom ny funktionalitet som ersätter nuvarande autogiro.

Driften av den nya planerade betalningsinfrastrukturen kommer att hanteras av ett nytt driftsbolag, P27 Nordic Payments Platform AB (P27 NPP), medan regelverk och liknande hanteras av regelverksorganisationen Nordic Payments Council. Det följer samma uppdelning som gäller för eurobetalningar. ​

Den svenska betalningsinfrastrukturen

Svenska Bankföreningen driver sedan 2017 tillsammans med sju medlemsbanker - Danske Bank, Handelsbanken, Länsförsäkringar Bank, Nordea, SEB, Skandiabanken och Swedbank - ett svenskt projekt för att utreda, utveckla och förbereda den svenska marknaden för en ny betalningsinfrastrukturen, det så kallade Införandeprojektet för framtidens betalningsinfrastruktur (FBI). Under 2018 anpassades projektet till att omfatta förberedelser för införande på den svenska marknaden av P27 NPP:s betalningsinfrastruktur på den svenska marknaden.

Den officiella lanseringen av P27 NPP:s tjänster är föremål för myndighetsgodkännanden och därför kommer P27 NPP inte att bedriva någon affärsverksamhet förrän nödvändiga godkännanden har erhållits.

Arbetet inom FBI-projektet har resulterat i ett nytt samarbete - Svenska transformationsprogrammet - som är en överenskommelse mellan P27, Svenska Bankföreningen, Bankgirot, bankerna som deltagit inom FBI - Danske Bank, Handelsbanken, Nordea, SEB, Swedbank, Länsförsäkringar, Skandia - samt DNB. 

För den svenska marknaden finns ett antal viktiga avvikelser jämfört med SEPA:s motsvarande betalregelverk. Exempelvis måste hanteringen av löner, pensioner och sociala bidrag ske i enlighet med ett särskilt regelverk för den mottagande banken. Ett annat exempel är att funktionen att göra betalningar till alias finns kvar på den svenska marknaden. Samtidigt kommer ett antal andra funktioner att avvecklas, som till exempel bilder på manuella inbetalningskort samt värdeavier via Bankgirosystemet.