Faktablad

FATCA – är du skattskyldig i USA?

Sverige och USA undertecknade i augusti 2014 ett avtal om informationsutbyte för skatteändamål, baserat på den amerikanska skattelagen FATCA, Foreign Account Tax Compliance Act. Avtalet har genomförts i svensk lag. Lagen trädde i kraft den 1 april 2015.

Enligt den amerikanska lagen FATCA måste finansiella institut över hela världen lämna uppgifter om amerikaners konton till USA. Många länder, däribland Sverige, har valt att teckna ett särskilt avtal med USA om FATCA. Det innebär att svenska finansiella institut ska lämna uppgifterna till Skatteverket, som i sin tur ska lämna uppgifterna vidare till det amerikanska skatteverket IRS (Internal Revenue Service). Avtalet har blivit svensk lag. Enligt avtalet ska även USA skicka uppgifter rörande svenskars kontoinnehav i amerikanska banker till Skatteverket i Sverige.

Vilka omfattas i Sverige?

Banker, försäkringsföretag, fondbolag och andra finansiella institut i Sverige omfattas av den nya lagstiftningen. Instituten är tvungna att identifiera och lämna kontrolluppgifter på kontotillgångar, fondinnehav och försäkringar för privatpersoner och företagsägare som är skattskyldiga i USA.

Den som är skattskyldig i USA (US Person) är bland andra:

  •    Person som är bosatt i USA
  •    Amerikansk medborgare (även person med dubbelt medborgarskap)
  •    Innehavare av amerikanskt uppehålls- och arbetstillstånd (s.k. Green Card)
  •    Företag som är registrerat i USA

Dessutom ska rapportering göras för konton som innehas av icke-amerikanska, icke-finansiella företag som räknas som passiva företag, det vill säga som till mer än 50 procent har intäkter från annan verksamhet än rörelse och vars tillgångar huvudsakligen består av finansiella tillgångar. Förutsättningen är att det finns en verklig huvudman som är en US Person. Syftet är att undvika att rapportering uteblir på amerikaner, som har placerat finansiella tillgångar i en juridisk person.

Hur ska det gå till och när påbörjas rapportering?

Du som är bankkund före den 1 juli 2014:

Du behöver inte själv ta något initiativ.

Om någonting pekar på att du är skattskyldig i USA (se definitionen på US person) kommer du eventuellt att bli kontaktad av din bank för att lämna kompletterande uppgifter.

Du som har blivit bankkund den 1 juli 2014 eller senare:

Du kan komma att behöva svara på frågan om du är skattskyldig i USA eller inte. Om så är fallet måste du uppge ditt TIN (Taxpayer Identification Number).

Skatteverket i Sverige kommer att ta emot informationen från banker och andra finansiella institut om kontotillgångar som tillhör personer som är skattskyldiga i USA. Skatteverket rapporterar sedan uppgifterna vidare till IRS. Det är när en kontoinnehavare har identifierats som en US Person som de finansiella instituten börjar rapportera uppgifterna till Skatteverket. Detta ska tidigast ske i juli 2015 för uppgifter som avser kalenderåret 2014. Den första rapporteringen från Skatteverket till IRS sker senast den 30 september 2015.

Vad händer om du inte lämnar de uppgifter som banken efterfrågar?

Reglerna innebär att kontotillgångar, som innehas av kunder som inte lämnar uppgifter om skattskyldighet i USA, kommer att rapporteras till Skatteverket i Sverige. Skatteverket rapporterar sedan uppgifterna vidare till IRS.

För kunder som har öppnat konto efter den 1 juli 2014 kan konton vara tvungna att avslutas om uppgifter inte lämnas.

Andra regler och avtal

US Persons är med vissa begränsningar skatt- och deklarationsskyldiga i USA trots att de bor och skattar i andra länder. Sveriges skatteavtal med USA innebär dock att skatt inte ska betalas dubbelt. Deklarationsskyldighet måste fullgöras i alla fall, trots att amerikansk skatt inte erläggs.

US Persons måste också lämna en så kallad FBAR - Foreign Bank Account Reporting – till amerikanska myndigheter (FINCEN – Financial Crimes Enforcement Unit, US Treasury). Rapporteringen avser innehav av konton i icke-amerikanska banker och rapporteringen ska göras över vissa tröskelvärden.   

Vidare finns regler om begränsningar av värdepappershandel vid bosättning i USA och, i vissa institut, avtal med USA om skatt och skatterapportering vid innehav av amerikanska värdepapper. Dessa regler kan även omfatta icke-amerikaners placeringar.