Remissvar

En ny lag om försäkringsdistribution (Ds 2017:17)
Ny dataskyddslag (SOU 2017:39)
Konsultation om bolagsrätt
Ytterligare verktyg för makrotillsyn
Ett ökat avgiftsuttag till resolutionsreserven
Draft Guidelines on internal governance
Loading...

Har du frågor om remissvaren

En viktig uppgift för Bankföreningen är att vara remissinstans i ärenden av betydelse för medlemsföretagen. Bankföreningen framför också sina synpunkter aktivt genom framställningar till riksdag, regering och olika myndigheter. Om du inte hittar det du söker, kontakta: CATHRINE BERGSTÖM cathrine.bergstrom@swedishbankers.se +46 (0)8 453 44 21