Lagar & regelverk

Bolagsrättsliga frågor

Sedan den finansiella krisen, 2008, har regelverket för ersättningsfrågor samt intern kontroll och styrning skärpts i flera omgångar. Lagen om bank- och finansieringsrörelser innehåller numera bland annat krav på att bankerna ska ha ett visselblåsarsystem för anställda som vill göra anmälningar, ett tak för rörlig ersättning (bonus) till personer som kan ha en väsentlig inverkan på bankens riskprofil, krav på mångfald i styrelser och vissa begränsningar i antalet uppdrag en ledamot i styrelsen samtidigt får inneha.

Finansinspektionen har utfärdat utfyllande föreskrifter med nya regler om styrning, riskhantering och kontroll för kreditinstitut (FFFS 2014:1). Dessa föreskrifter ställer bl.a. krav på oberoende kontrollfunktioner, interna regler, rutiner och processer som företagen ska ha för att säkra en god styrning, riskhantering och kontroll. Finansinspektionen har även utfärdat föreskrifter om ersättningspolicy men generella krav på företagens ersättningspolicyer och rörliga ersättningar (FFFS 2011:1). Dessa föreskrifter innehåller även specifika krav på att företagen ska anpassa sina ersättningssystem till sina risker, till exempel regler om resultatbedömning och riskjustering samt uppskjuten rörlig ersättning.

Förslag på nya riktlinjer

Den europeiska banktillsynsmyndigheten (EBA) har utfärdat olika riktlinjer inom området för ersättningspolicy och intern kontroll och styrning vilka gäller som allmänna råd i Sverige. EBA har också publicerat förslag på nya riktlinjer för ledningsprövning samt intern kontroll och styrning. Förslagen är ute för konsultation till den 28 januari 2018.

Vidare har regeringskansliet har tagit fram förslag till ändringar i aktiebolagslagen som innebär att minst 40 procent av styrelseledamöterna i ett aktiemarknadsbolag ska vara av vardera kön. Det föreslås vidare att lagkravet på könsfördelning ska vara sanktionerat och att Bolagsverket ska kunna ålägga en sanktionsavgift med högst 5 miljoner kronor beroende på bolagets storlek. Enligt förslaget ska kravet vara uppfyllt senast vid de årsstämmor som hålls 2019. Förslaget är nu föremål för remissbehandling till den 25 november 2016.

Bankföreningen, som kan ställa sig bakom målet för regeringens jämnställdhetspolitik, ifrågasätter dock behovet av en reglering för den finansiella sektorn eftersom krav på mångfald och därigenom jämn könsfördelning redan existerar i befintlig reglering för bankerna.