Svensk Bankmarknad

Hushållens sparande

  • Visste du att...

    • de svenska hushållens sparandeuppgick till 3 273 miljarder kronori september 2012.

    • sparande på inlåningskonto stårför 39% och försäkringssparandetför 23% av det totala sparandet.

Hushållens finansiella tillgångar

De svenska hushållens finansiella tillgångar har stigit med drygt 175 procent sedan 1996 och uppgick i december 2014 till 4 062 miljarder kronor. Ökningen har skett i framför allt försäkrings- och fondsparande, och sedan 2000-talet även i banksparande. En del av hushållens finansiella tillgångar är knutna till utvecklingen på världens börser; aktier, fonder och till viss del försäkringssparande. Värdet av dessa tillgångar varierar därför med utvecklingen på börserna.

  Hushållens finansiella tillgångar

  (mdr)   1996   2000   2005    2010    2014
  Bankinlåning     474     424     624   1 084   1 410
  Försäkringssparande     311     576     570     897     983
  Aktier     265     416     565     605     671
  Fonder     168     413     484     600     803
  Obligationer     176     107     116     135     109
  Övrigt      72      97     100     103      86

Källa: Sparbarometern SCB

Bankinlåning

Bankinlåningen befann sig under 1990-talet på en relativt konstant nivå, men ökade i början av 2000-talet. Den utgör numera den största andelen av hushållens finansiella tillgångar. I december 2014 uppgick bankinlåningen till 35 procent.

Fondsparande

Redan tidigt under 1980-talet började många svenskar att placera delar av sitt sparande i värdepappersfonder, delvis som en följd av att fondsparande var skattesubventionerat. I dag beräknas 76 procent av svenskarna ha någon del av sitt privata sparande i värdepappersfonder (exklusive PPM). Det nya pensionssystemet har inneburit att nästan alla vuxna svenskar har fondsparande eftersom en del av pensionsmedlen – premiepensionen – placeras i fonder hos privata och statliga fondbolag.

Försäkringssparande

Försäkrings- och pensionssparandets andel av hushållens finansiella tillgångar ökade från 15 procent vid 1990-talets början till 30 procent i början av 2000-talet. Andelen har minskat något därefter och uppgick under 2014 till drygt 24 procent.

Den största delen av försäkringssparandet sker i traditionella livförsäkringar, men en betydande del sker även i fondförsäkringar. I fondförsäkringar placeras sparandet i värdepappersfonder i enlighet med spararens eget val. Ett pensionssparande utan försäkringsmoment är IPS (Individuellt Pensionssparande) där man som sparare kan placera pengar i aktier, fonder, obligationer, konto, etc.

Från 2015 minskar det skattesubventionerade sparandet i pensionsförsäkringar från tidigare 12 000 kronor om året till 1 800 kronor om året. Från 2016 föreslås att skattesubventionen tas bort helt.

Livförsäkringsbolag

Samtliga stora affärsbanker har egna livförsäkringsbolag som tillhör de största ak­tör­erna på marknaden. Det största bankägda försäkringsbolaget är SEB Trygg Liv, som till­sam­mans med Alecta, Skandia och AMF är störst på den svenska mark­naden för liv- och fondförsäkringar.

Uppdaterad i februari 2015.