Lagar & regelverk

Redovisning

De redovisningsfrågor som Bankföreningen arbetar med gäller framför allt frågor avseende regler för redovisning i kreditinstitut. Redovisningsfrågorna behandlar dels internationella redovisningsstandarder (IFRS), dels nationella regler såsom lagbestämmelser, föreskrifter och allmänna råd samt rekommendationer och uttalanden.

För bankerna centrala IFRS standarder som antagits av International Accounting Standards Board (IASB) under senare tid, men som nu är föremål för prövning av EU-kommissionen är bland annat IFRS 9 Finansiella instrument samt IFRS 16 Leasing. IFRS 9 väntas antas av EU-kommissionen under sista kvartalet 2016 medan IFRS 16 väntas antas under 2017.

IFRS 9 Finansiella instrument behandlar redovisning av finansiella tillgångar och finansiella skulder. Den tillämpas på räkenskapsår som påbörjas den 1 januari 2018 eller senare. IFRS 9 indelas i tre områden: klassificering och värdering av finansiella tillgångar och skulder, nedskrivning av finansiella tillgångar som redovisas till anskaffningsvärde i resultaträkningen samt säkringsredovisning av enskilda transaktioner. Utmaningar för bankerna som IFRS 9 kan komma att innebära är tillämpningen och tolkningen av standarden samt påverkan i bankernas affärsmodeller.

Bankföreningen verkar för ett konkurrensneutralt regelverk på redovisningsområdet

För Bankföreningen är det centralt att verka för ett konkurrensneutralt regelverk på redovisningsområdet, så att inte de svenska normgivarna inför striktare krav för de svenska bankerna. Bankföreningens motparter i detta arbete utgörs främst av Justitiedepartementet, Finansdepartementet, Finansinspektionen samt Rådet för finansiell rapportering. I det internationella arbetet utgörs Bankföreningens motparter främst av International Accounting Standards Board (IASB), Europeiska Bankföreningen (EBF) och European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG).

Under senare tid har Bankföreningen huvudsakligen arbetet med frågor relaterade till IFRS. Exempel på projekt som IASB nu jobbar med och som Bankföreningen uppfattar som viktiga för våra medlemmar utgörs bland annat av följande; initiativet för upplysningar – principer för upplysningar, säkringsredovisning, finansiella instrument med inslag av eget kapital samt en ny IFRS benämnd Försäkringsavtal som väntas publiceras i början av år 2017.