Svensk Bankmarknad

Bankstrukturen

Det finns fyra huvudkategorier av banker på den svenska marknaden: svenska bankaktiebolag, utländska banker, sparbanker och medlemsbanker. I december 2014 fanns det totalt 117 banker i Sverige. Antalet bankaktiebolag och utländska filialer i Sverige har ökat från 48 stycken år 2004 till 67 år 2014. Ökningen beror bland annat på att fler utländska banker etablerat sig. Även antalet svenska bankaktiebolag ökar mot bakgrund av att bland annat att värdepappersbolag och kreditmarknadsbolag har blivit banker.
  • Visste du att...

    År 2014 totalt fanns 117 banker i Sverige, varav 38 svenska bank-aktiebolag, 48 sparbanker, 29 utländska samt 2 medlemsbanker.

Svenska bankaktiebolag

De svenska bankaktiebolagen kan delas in i tre kategorier. Den största utgörs av de fyra stora bankerna Swedbank, Handelsbanken, Nordea och SEB. Dessa banker är viktiga aktörer på flertalet delmarknader. En andra grupp är sparbanker som ombildats till bankaktiebolag, ofta med Swedbank som delägare. Den tredje gruppen utgörs av övriga bankaktiebolag med skiftande verksamhetsinriktning och ägarstruktur. Av de övriga svenska bankaktiebolagen är flertalet etablerade från mitten av 90-talet och framåt. I början var dessa banker främst verksamma på privatkundsmarknaden och distribuerade sina tjänster främst genom telefon och internet, men även genom till exempel anknutna butikskedjor.

Under de senaste åren har många nya banker etablerats med bakgrund i värdepappershandel och finansieringsverksamhet. Över tiden har produktutbudet breddats för de nyetablerade bankerna och flera är idag att betrakta som fullsortimentsbanker för privatkunder.

Utländska banker

De första utländska banketableringarna i Sverige skedde år 1986 då det blev tillåtet för utländska banker att starta dotterbolag. Under några år - i samband med finanskrisen i början av 1990-talet - minskade antalet utländska banker. När det 1990 blev tillåtet för utländska banker att öppna filialkontor har antalet stigit igen. I december 2014 uppgick de utländska bankerna till 29 stycken. Flertalet är inriktade på företagsmarknaden och på värdepappersmarknaden. Den största utländska banken i Sverige är Danske Bank, som också är den femte största banken i Sverige.

Sparbanker

Det finns vidare ett stort antal fristående spar­banker i Sverige, som är verksamma på regionala eller lokala marknader. Flertalet sparbanker har ett omfat­tande samarbete med Swedbank, som bland annat innebär ett tekniskt samarbete och ett gemensamt utbud av produkter och tjänster. Antalet sparbanker har minskat de senaste åren, främst genom att små sparbanker har gått ihop.

Medlemsbanker

En medlemsbank är en ekonomisk förening, som har som ändamål att bedriva bankverksamhet åt medlemmarna. Genom att betala en medlemsinsats blir man medlem i banken och kan ta del av dess tjänster. I Sverige finns det två små medlemsbanker.

Antal banker i Sverige

   TYP AV BANK     2004     2014
   Svenska bankaktiebolag           26           38
      - varav stora svenska banker             4             4
      - varav ombildade sparbanker           12           14
      - varav övriga svenska bankaktiebolag           10           20
   Utländska banker           22           29
      - varav dotterbolag           3           1
      - varav filialer           19           28
   Sparbanker           76           48
   Medlemsbanker           2           2

   TOTALT

       126

       117

Källa: Finansinspektionen

Uppdaterad i februari 2015.