Svensk Bankmarknad

Hushållens lån

I december 2014 hade hushållen totalt lånat 3 053 miljarder kronor. Det är framförallt för att finansiera sitt boende som hushållen lånar till. Den totala utlåningen till hushåll med bostad som säkerhet uppgick till 2 489 miljarder kronor i december 2014.
  • Visste du att...
    • lån till bostäder står för 82 % av hushållens totala lån - 61% för villor och 21%  för bostadsrätter
    • blancolånen står för nära 7%.

I Sverige äger nästan 70 procent av hushållen sin bostad och av dessa har 88 procent ett bostadslån. Villor och bostadsrätter utgjorde säkerhet för 82 procent av hushållens lån i december 2014. Den relativt höga andelen hushåll med bostadslån visar på en mogen bolånemarknad. Andra länder med liknande andelar är Norge, Danmark och Nederländerna.

Hushållen lånar även med säkerhet i fastigheter som normalt inte används för eget boende, till exempel jordbruks- och skogsfastigheter samt flerbostadshus. Dessa lån utgör 9 procent av hushållens totala lån.

Hushållens lån utan säkerhet, blancolån, utgör 7 procent.

Övriga säkerheter, som till exempel värdepapper och olika typer av borgen, utgör säkerheter till 3 procent av hushållens lån.

Hushållens långivare

Bostadsinstituten står för den största delen av hushållens totala lån; 64 procent i december 2014. Bostadsinstituten lånar uteslutande mot säkerhet i bostäder och fastigheter, det vill säga villor, bostadsrätter och flerbostadshus.

Bankerna står också för en betydande del av hushållens lån och utgjorde 34 procent av hushållens totala lån i december 2014. En betydande del av bankernas hushållsutlåning har säkerhet i bostäder och fastigheter. Hushållslån från bankerna lämnas också med säkerheter i till exempel värdepapper och borgen, men även blancolån.

Finansbolag och övriga kreditmarknadsbolag står för 2 procent av hushållsutlåningen. Finansbolag finansierar vanligtvis bil, båt, vitvaror, etc. och föremålet för lånet utgör normalt säkerhet. Drygt 45 procent av finansbolagens utlåning till hushåll är dock blancolån. Bland övriga kreditmarknadsbolag märks främst bolag som lånar ut till jordbruks- och skogsfastigheter.

Övriga företag

Det finns även finansiella institut som erbjuder bolåneprodukter som skiljer sig från traditionella bolån. Ett exempel är företag som ger bostadslån till låntagare som av olika skäl inte uppfyller kraven för lån i bostadsinstitut. Ett annat exempel är företag som specialiserat sig på att ge personer som fyllt 65 år med lågt belånade bostäder möjlighet att få loss kapital ur boendet genom amorterings- och räntefria krediter med bostaden som säkerhet. Först när bostaden säljs, eller låntagaren avlider, betalas lån och räntor tillbaks med medel från bostadens värde. Liknande produkter för personer som fyllt 65 år erbjuds också av banker.

Nya regler om amortering

I oktober 2010 införde Finansinspektionen regler för bostadslån, som innebär att lån med säkerhet i bostad enbart får lämnas upp till 85 procent av bostadens marknadsvärde. Från mitten av 2015 kommer Finansinspektionen sannolikt att införa nya regler om krav på amortering. Dessa föreslås innebära att nya bostadslån ska amorteras ned till 50 procent av bostadens marknadsvärde.

   Hushållutlåning1 uppdelad på säkerhet

   (mdr)      2005      2014
   Småhus        977      1 782
   Bostadsrätter        223        707
   Övriga fastigheter        156        267
   Blancokrediter        119        204
   Övriga säkerheter         91         93

1Exklusive hushållens icke vinstdrivande organisationer, till exempel fackföreningar, trossamfund och andra ideella organisationer.

Uppdaterad i februari 2015.